Stavba Domino – Kto otvorí Pandorinu skrinku. Alebo „Ako sa to robí v Bajanistane? “, 3. časť

7. marca 2015, baian, Nezaradené

S jedlom rastie chuť, keď už „podvod“, tak ho treba vylepšiť. Ing. Kaňuščák a Ing. Duška pridali svoje polienko do ohňa a zahájili predaj bytov v štruktúre, ktorá nekorešponduje so stavebným povolením dokonca ani dodatočným stavebným povolením. Vlastne stavali a naďalej chcú stavať „dupľovane čiernu stavbu“.  Namiesto schválenej výstavby 54 jedno, 18 dvoj a 18 trojizbových bytov, stavajú a predávajú 54 dvoj a 36 trojizbových bytov, hoci majú k dispozícii iba 83 parkovacích miest a to s tým veľmi úzko súvisí. Na tú štruktúru bytov potrebujú 153 parkovacích miest. Bajanov stavebný úrad o tom vie a ticho im to toleruje. Veď pri kolaudácii sa to zlegalizuje. Tie „najlepšie úmysly“ nejako  nekorešpondujú so skutočnosťou.

Tu sú zaujímavé tie „viaceré ubezpečenia“. Kto im dal „viaceré ubezpečenia“, že všetko skončí happyendom? Museli mu veriť a nemohol to byť hocikto. Musel to byť niekto, kto má veľké právomoci a silné zázemie. No musel to byť zároveň človek z „aktérov“ okolo Domina, ktorý celú problematiku dokonale poznal. A taký je tam iba jeden.

Dokonca videli výsledky jeho činnosti. Starosta Bajan zmenil mesiac pred schválením stavebného povolenia, podmienky územného rozhodnutia, na žiadosť investora Bajoprojekt, čiže svojho brata. Hoci tvrdí: „Nikto doposiaľ neuviedol, v čom konkrétne som bratovi pomohol, v čom som ho zvýhodnil, všetko sú to len nepodložené špekulácie.“ Citujem zo súhlasného stanoviska: „MČ BA – PE ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby „Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava“ podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r. “

Vydaním tohto „súhlasného stanoviska“, prakticky bez zvýšených nákladov, sa navýši príjem developerov o cca 4 až 4,5 milióna Euro. Bližšie o tom tu http://baian.blog.pravda.sk/2015/01/28/starosta-bajan-a-domino-klamar-bajan-starosta-pre-vsetkych-obyvatelov/ Nehrá sa o fazuľky.

Na základe usmernenia Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR, nadriadeného orgánu obcí a ich starostov pri konaniach v rámci stavebného zákona, môže takéto súhlasné /záväzné/ stanovisko vydať, v tomto prípade, iba magistrát hlavného mesta SR Bratislava. V žiadnom prípade nie konajúci  stavebný úrad. Viď  http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/document/003412.doc  No on si s tým hlavu nelámal. Výsledky boli hmatateľné.

Schválil im zmeny stavby pred dokončením, takže spolupráca bola vynikajúca.

Neuvedomili si, že sa to udialo iba na základe „zámerného protizákonného opomenutia“ účastníkov konania, obyvateľov Jasovskej ul. Preto p. Duška tak vehementne bojoval /to sú neskutočné „perly ducha“ aké argumenty používal/ proti tomu, aby obyvatelia Jasovskej boli uznaní za účastníkov konania, čo im teraz potvrdil Najvyšší súd  SR.

No jednoznačne šli do toho jedine kvôli skvelému biznisu. Čiže prachy!

V súčasnosti je situácia taká, že pripomienka obyvateľov Jasovskej k „zmanipulovanému“ svetlotechnickému posudku Subcentra, ktorý schválil RÚVZ, následne Bajanov stavebný úrad a vydal dodatočné stavebné povolenie, je pravdivá. Je jednoznačne preukázané, že ten ich posudok nezodpovedá našim normám. P. Duška prerába projekt. „Vykrajuje“ určité časti z jednotlivých blokov, aby bola norma dodržaná. Nerozumiem ako môže tvrdiť, že „My máme naďalej taký názor, že stavba je legálna a je možné riadne ju dokončiť.“. Veď „čiernu stavbu“ zlegalizovanú dodatočným stavebným povolením, bude znovu treba zlegalizovať podľa nového projektu. Načo máme zákony a normy? Ak niekto, pri projekte Domino, nájde niečo, čo ešte nebolo „legalizované“, tak si zaslúži Nobelovu cenu. V Kocúrkove sa musia červenať s akou ľahkosťou ich tromfne Bajanistan.

 

Je to zaujímavá situácia. Je to „skupinka aktérov“, ktorí sú v tom namočení až po uši a bez ujmy niet cesty späť. Nikto z nich nemôže obviniť toho druhého, lebo sa vzájomne držia „za gule“. Pokus od Subcentra bol, ale rýchlo sa „umúdrili“. Musia spolu držať a všetci svorne bojovať o dostavanie Domina, lebo inak prídu o investované peniaze. Aj keď nezákonnými prostriedkami a postupmi. Nikto z nich nemôže súdnou cestou vymáhať žiadnu škodu, žiadne porušenie práv lebo otvorí Pandorinu skrinku a namočí sám seba.

Preto je tá situácia pri Domine taká, aká je. Darmo p. Duška vyhlasuje, citujem:My máme naďalej taký názor, že stavba je legálna a je možné riadne ju dokončiť. Projekt je v súlade s územným plánom, ktorý tu výstavbu povoľuje, ako aj s príslušnými zákonmi a normami.“ Názor môže mať aký chce. No je to iba snaha o udržanie si svojich „rukojemníkov“ budúcich majiteľov bytov v Domine a citové vydieranie úradov, inštitúcií a verejnosti. Ak odskočia, iných nezíska a stavba Domina sa rozsype na jednotlivé kocky. Nemôže sa obrátiť na prokuratúru, ani na súd, ani na nadriadený orgán Okresného stavebného úradu, príslušné ministerstvo, lebo hrozí spustenie lavíny.

 

Preto sa tak domáha rokovania s obyvateľmi Jasovskej 2 – 12, citujem: „Viackrát sme kontaktovali ľudí, ktorí sa v tomto prípade angažujú a ponúkli sme im priestor na vzájomnú dohodu, ale buď sme vôbec nedostali spätnú reakciu, prípadne nám odkázali, že stavba bude za každú cenu odstránená. Ja môžem za našu stranu vyhlásiť, že aj napriek tomu, že zákon a právne predpisy sú na našej strane, sme pripravení a ochotní s ľuďmi z Jasovskej 2 – 12, ak budú mať záujem, viesť otvorený a korektný dialóg, aby sme tento nepriaznivý stav pre obe strany vyriešili,“ ukončil Duška. Je to pre nich jediné možné riešenie – dohoda.

 

No dohoda by mala byť výhodná pre obidve strany. Akéže výhody pre obyvateľov Jasovskej môže p. Duška ponúknuť? Jediné čo by prijali, je odstránenie Domina. No to on nechce, čiže žiadne! Takže tadiaľ cesta nevedie a čas, na rozdiel od Subcentra, ich netlačí. Počkajú si na nové konanie na Krajskom súde BA a na základe rozhodnutia podniknú ďalšie kroky. Čas ukáže na čej strane je „zákon a právne predpisy“. Obyvatelia Jasovskej nemajú čo stratiť a nemusia sa obávať žiadneho postihu pre porušenie právnych noriem. Hája svoje práva spôsobom, ktorý im umožňuje zákon. A v tom je rozdiel oproti „developerom“ stavby Domino s ďalšími zainteresovanými v tejto kauze.

 

Doplatiť na to môžu „rukojemníci“ p. Dušku – čakatelia na byty v Domine, ktorí mu veria. „Projektu DOMINO a nám ako investorovi dôverujú, všetci naďalej zostávajú našimi klientmi a veria v skoré dokončenie projektu,” hovorí konateľ spoločnosti Subcentro, s.r.o. Ing. Arch. Juraj Duška“ Môže to dopadnúť podobne, ako pri Širokého Váhostave. Banka si pohľadávky vymôže a chudáci subdodávatelia zostanú na suchu. V tomto prípade klienti p. Dušku so svojimi zálohami.

.

Mgr. Mateička, šéf Okresného stavebného úradu, je z konania o Domine vylúčený. No zdá sa, že ani pre jeho spolupracovníkov, ktorí túto kauzu riešia, zákony neplatia. Aspoň nie Správny poriadok:  „§ 3 Základné pravidlá konania

(2) Správne orgány sú povinné postupovať v konaní v úzkej súčinnosti  s občanmi a organizáciami a dať im vždy príležitosť, aby mohli svoje práva a záujmy účinne obhajovať, najmä sa vyjadriť k podkladu rozhodnutia, a uplatniť svoje návrhy. Občanom a organizáciám musia správne orgány poskytovať pomoc a poučenia, aby pre neznalosť právnych predpisov neutrpeli v konaní ujmu.“ Odmietajú dať účastníkom konania informácie a podklady pripraveného rozhodnutia k ich odvolaniu. Hoci im to zákon vyslovene ukladá. No holt, pri stavbe Domino existujú dve kategórie účastníkov konania – Bajanov stavebný úrad a developeri, ktorí vedia o všetkom  a bežní účastníci konania, teda plebs.  Na to sme už na Slovensku zvyknutí.

Kľúčik od Pandorinej skrinky má, a poriadok v tejto kauze môže urobiť, naša nezávislá prokuratúra a následne súdy. Podanie na prešetrenie postupu pri vydávaní stavebného povolenia od obyvateľov Jasovskej existuje. Iba ho treba vytiahnuť zo šuplíka a oprášiť. A keby aj nie, citujem: „V rámci všeobecného dozoru nad zachovávaním zákonnosti orgánov verejnej správy má prokurátor právo preskúmavať na podnet alebo aj bez podnetu rozhodnutia štátnych orgánov, ako aj orgánov samosprávy pokiaľ vydávajú rozhodnutia v oblasti preneseného výkonu štátnej správy (napríklad rozhodnutia v priestupkovom alebo v stavebnom konaní).“ Čo Vy na to, p. Čižnár? V rámci hierarchického usporiadania našej prokuratúry, by ste príslušnej inštitúcii mohli urobiť „budíček“.

Koniec záverečnej časti.