Stavba Domino a starosta Bajan – „škodník“ alebo „zlatá baňa“

24. júna 2015, baian, Nezaradené

Dovolím si tvrdiť, že jedno aj druhé, tzv. rozpoltená osobnosť. Pre obyvateľov Petržalky „škodník“ /poľovnícka hantírka/ a pre developerov „zlatá baňa“. Popritom klamár, ktorý sám seba usvedčuje z klamstiev.

„Starosta obce /mestskej časti/ je povinný pri výkone svojej funkcie presadzovať a chrániť verejný záujem, nesmie uprednostniť osobný záujem pred verejným záujmom.

Verejným záujmom je taký záujem, ktorý prináša majetkový prospech alebo iný prospech všetkým občanom alebo mnohým občanom, pričom osobným záujmom je záujem, ktorý naopak prináša majetkový alebo iný prospech verejnému funkcionárovi alebo jemu blízkym osobám.“

Pri stavebnom konaní Domina nevychádzal z platného územného rozhodnutia, ale vydal protizákonne takéto súhlasné stanovisko a na jeho základe stavebné povolenie pre svojho brata /Bajoprojekt/:

Mestská časť Bratislava-Petržalka ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j.. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby “Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava” podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r.“

Aký „majetkový a iný /ne/prospech táto zmena prinesie občanom“:

Aký „majetkový a iný prospech to prinesie jemu a jemu blízkym osobám“ – developerom:

Tomuto sa jednoducho hovorí – zneužitie moci, lebo právomoc zo zákona na to nemal. Ako bývalý investor tejto stavby robí všetko možné, aby sa Domino dostavalo. Hoci sám vo svojich vyjadreniach potvrdil, že ovláda čo môže zo zákona robiť, jeho rozhodnutia sú úplne opačné. Viem, že to nesmiem, no aj tak to urobím. Sám vyhlásil, že sa riadi heslom: „Keď môžem, tak musím!“ Aj keď protizákonne! Darmo sa vyhovára na svojho predchodcu M. Ftáčnika, ktorý vydal územné rozhodnutie na túto stavbu. Ten postavený skelet nemá nič spoločné s projektom z územného rozhodnutia. Starosta Bajan v stavebnom povolení schválil úplne inú stavbu, podľa vlastných developerských predstáv. Čím to asi je? Na čo alebo koho sa spolieha? Kto mu kryje chrbát pri týchto nezákonných rozhodnutiach?

  1. a 21.11.2013 vykonala Slovenská stavebná inšpekcia štátny stavebný dohľad na stavbe na podnet obyvateľov Jasovskej. Museli prísť na dvakrát, lebo stavitelia nemali potrebné dokumenty, hoci o tom vedeli. 27.11.2013 sa po funuse spamätal aj starosta Bajan, aby bol ako-tak krytý pred zákonom, a vyslal svoj stavebný úrad vykonať štátny stavebný dohľad. Tí si síce zabudli so sebou vziať meracie prístroje, ale hlavné je, že tam boli. 3.12.2013 dostal výsledky kontroly od SSI, kde sa konštatuje nedodržanie stavebného povolenia a zlé osadenie stavby – o 2,3 m bližšie k stojacemu domu. 5.12.2013 namiesto toho, aby okamžite vydal rozhodnutie o zastavení prác na stavbe, zámerne vydáva zmätočnú výzvu na zastavenie prác, ktoré nie sú v súlade so stavebným povolením. Developeri výzvu ignorujú a zvýšeným tempom stavajú ďalej. To akoby im povedal : „Stavajte čo najrýchlejšie, aby stavba narástla čo najviac, bude komplikovanejšie uvažovať o jej odstránení a nejako to uhráme.“

Podotýkam, že v tom čase mal iba jediný blok postavené 1. nadzemné podlažie /prízemie/, betónovú „deku“ na nosných stĺpoch. Ostatné bloky nemali dokončené ani nosné stĺpy. Stačí nahliadnuť do stavebného denníka, poprípade na fotografie, ktoré existujú. A túto horúčkovitú stavebnú činnosť im umožnil až do 31.1.2014, keď bol prinútený vydať rozhodnutie o okamžitom zastavení prác na stavbe. Dva mesiace! A stavba narástla. Hoci fa Subcentro ešte 12.2.2014 veselo betónovala.

Ako starosta, týmto pošliapal všetky práva obyvateľov, hoci ich má zo zákona hájiť. Práve naopak nezákonne podporil nekalú činnosť developerov stavby. Týmito svojimi nelegálnymi rozhodnutiami jednoznačne preukázal, že nielen bol fyzickým investorom tejto stavby, ale naďalej zostal hlavným iniciátorom a organizátorom „úspešného“ dobudovania Domina.

Človek je tvor omylný, každý môže urobiť chybu. No snáď ani pri jednom projekte nie je toľko diskutabilných a nezákonných rozhodnutí zo strany starostu Bajana, ako pri Domine. Tu sa nejedná o nejaký omyl, opomenutie alebo náhodné pochybenie, ale o cielenú činnosť v prospech developerov so zámerom, za každú cenu stavbu dostavať.

Donedávna mu karta išla – rozhodnutie Okresného stavebného úradu v mimoodvolacom konaní, rozhodnutie Krajského súdu BA v roku 2014, nedôsledné konanie prokuratúry. No v poslednej dobe až tak nie. Rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, nadväzne na to rozhodnutie KS BA, rozhodnutie OSÚ o zrušení nezákonne vydaného dodatočného stavebného povolenia z ktorého výroku je jasné, že o chvíľu bude zrušené aj nezákonné stavebné povolenie. On sa iba otrasie a škodí ďalej.

Starosta Bajan stráca kredit už aj u tých 6 382 z celkového počtu viac ako 100 000 voličov, ktorí ho volili v ostatných voľbách. Pred voľbami si objednal prieskum z ktorého „zistil“, že má 96 %-nú podporu obyvateľov Petržalky!!! Neviem či to nie je viac ako v KĽDR. Nejako mi tie počty nesedia. No starostovského kresla sa drží ako kliešť.

Prečo obyvatelia Topoľčianskej ul. vypísali petíciu proti stavbe, ktorú tam organizuje postaviť „triumvirát“ V. Bajan, J. Duška a M. Skovajsa? Lebo chcú aspoň akú-takú kontrolu verejnosti pri tejto stavbe, aby zamedzili „nezákonným postupom“ tohto tria ako pri stavbe Domino. Pretože starostovi Bajanovi sa veriť nedá!