Založ si blog

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal:

„Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti?

Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj predchodca. Problém je ten, že ľudia sa začnú sťažovať na stavbu až po tom, čo vidia, že prišli robotníci a začína sa pracovať. Ale to už je veľmi neskoro. Keby som sa od začiatku mohol rozhodovať o Domine, tak tam určite nikdy nestojí. Mne sa to môže akokoľvek nepáčiť, ak má investor všetky potrebné povolenia a dokumenty, ktoré má mať, potvrdené štátnymi orgánmi aj mestom, ja sa nemôžem zahrať na cisára. Mne je ľudí, ktorí tu bývajú ľúto a to aj z tej strany, že si ich niektorí protikandidáti zobrali za rukojemníkov a využili to práve pred voľbami. Sľubujú petície, sľubujú všeličo, ale keď bolo o tom zastupiteľstvo nikto z nich sa nepostavil proti.“

Starosta Bajan znova zavádza a klame. Sám seba glorifikuje a zabúda na svoje protizákonné rozhodnutia. Odvádza  pozornosť od svojej nezákonnej činnosti pri tomto projekte.

 

Rozhodnutie o umiestnení stavby a územné rozhodnutie.

Starosta Ftáčnik, ktorý vydal územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby Domino 5.2.2009 postupoval v súlade so zákonom, až na jedno pochybenie. A to, že neprizval k územnému  konaniu, ako účastníkov konania, obyvateľov Jasovskej 2-12. Nenavrhli mu to ani, po Bajanovi zdedený, úradníci petržalského stavebného úradu, ktorí o nich vedeli, lebo predtým ich pozvali k rokovaniu o investičnom zámere a oni dali svoje odmietavé vyjadrenie, ani investor stavby Bajoprojekt s.r.o. /M. Bajan/, ktorí na to majú dohliadať. Investorovi sa nečudujem, ale prečo na nich zrazu pozabudol stavebný úrad? Možno by to dopadlo inak, ale už sa s tým nedá nič robiť, je to premlčané. Pán Ftáčnik mal všetky podklady od dotknutých inštitúcií a organizácií, ktoré potreboval k rozhodnutiu. Najmä mu nechýbal súhlas magistrátu s investičným zámerom ani súhlasné záväzné stanovisko primátora Ďurkovského. To či tieto dokumenty magistrát vydal v súlade s územným plánom, je iná téma. Ešte podotýkam, že bola presne určená vzdialenosť stavby od domu na Jasovskej 2-12, a to 18,321 m!!! Treba spomenúť, že nikdy pred tým ani nikdy potom nemal so stavbou Domina nič spoločné. Chlapsky si priznal svoj podiel viny na neúčasti obyvateľov Jasovskej, ako účastníkov konania.

 

Na rozdiel od V. Bajana, ktorý chýbajúce dokumenty stavebníkom protizákonne vyrábal vo vlastnej dielni /petržalskom stavebnom úrade/, angažoval sa ako investor tejto stavby a hájil, aj za cenu porušenia zákonov, záujmy developerov a teda aj svoje. Zatiaľ nepriznal žiadne svoje pochybenie ani pochybenie petržalského stavebného úradu. Aj po výrokoch Najvyššieho súdu SR, Okresného stavebného úradu, ktorý všetky jeho doterajšie rozhodnutia zrušil, lebo boli nezákonné, tvrdí stále svoje obligátne „konám iba tak, ako mi ukladá zákon“. Len nie je jasné, ktorý zákon?

 

Čo predchádzalo stavebnému konaniu?

Prenesme sa do rokov 2009 – 2010. V. Bajan skončil ako župan v novembri 2009, lebo neuspel vo voľbách a nebol znovuzvolený. Ďalšie komunálne voľby budú až v novembri 2010. Voľný ako vtáčik zakladá 25.5.2010 spolu s bratom M. Bajanom a susedom, priateľom M. Skovajsom  spoločnosť Dobrý domov s.r.o. Táto  spoločnosť sa ihneď etabluje ako investor stavby Domino. Doteraz bol investorom Bajoprojekt s.r.o. /M. Bajan/. V réžii tejto spoločnosti vzniká projekt k stavebnému konaniu, ktorý zhotovuje FaF ateliér s.r.o. /J. Franz, M. Franzová/.

 

Čiže tu máme pokope všetkých aktérov – minulých, súčasných a budúcich investorov, projektantov Domina a zamestnancov MČ BA-PE. Okrem Subcentro s.r.o., tí sú z inej stajne.

 

J. Franz, M. Franzová – bývalí a súčasní projektanti a tiež bývalí investori – držitelia súhlasného záväzného stanoviska magistrátu, od 15.4.2011 referentka a neskôr /2012/ šéfka petržalského stavebného úradu, M. Bajan – bývalý a budúci investor Domina, vlastník územného rozhodnutia a prvý držiteľ stavebného povolenia, tiež bývalý projektant, V. Bajan – súčasný investor a budúci starosta po voľbách 27.11.2010, M. Skovajsa – do konca marca 2009 miestny kontrolór PE, od 1.4.2011 vymenovaný za riaditeľa podniku verejnoprospešných služieb MČ BA-PE, od 27.11.2011 investor Domina a majiteľ firmy Aquaterm , ktorá je vlastníkom pozemkov pod stavbou. Máte z toho pekný guľáš, že? Je to zohraná partia, okrem M. Skovajsu, figurujúca aj pri projekte BAJO.

 

Tento projekt k stavebnému konaniu tvorí, s nejakými doplnkami, základ stavebného povolenia. No je tam jeden problém. Takto koncipovaná stavba sa nedá  umiestniť na zakúpené stavebné pozemky bez toho, aby sa neprisunula k domu Jasovská 2-12 o 2,3 m bližšie, t.z. na vzdialenosť cca 16 m. Čo je v rozpore s územným rozhodnutím!!! Dokonca aj tak bude potrebné, ako uvidíme, nejaké pozemky dokúpiť alebo prenajať. Je to vlastne úplne iná stavba, ako je schválená v územnom rozhodnutí, zostalo iba pomenovanie projektu. Či je to chyba projektantov /Franz, Franzová/, alebo zámer objednávateľa projektu, kvôli zväčšeniu objemu stavby, navýšenia zisku a zníženia nákladov spoločnosti Dobrý domov s.r.o., teda jej majiteľov a konateľov – V. Bajan, M. Skovajsa, M. Bajan, alebo budúcich investorov, zatiaľ nikto neobjasnil. Jednoznačne je ale jasné, že investor o tom musel vedieť. Iba hlúpy investor by to možno nezbadal. A hádam neveríte tomu, že V. Bajan je hlupák? Projekt vznikol v októbri 2010, kedy bol investorom aj on.

Jednoznačne z toho vyplýva, že o tomto podvode musel  vedieť už v roku 2010. Dá sa povedať, že bol jedným z jeho iniciátorov.

 

Obdobie tesne pred vydaním stavebného povolenia.

Po zvolení V. Bajana za starostu v novembri 2010, bratia Bajanovci opúšťajú Dobrý domov s.r.o. a investorom stavby Domino sa znova stáva Bajoprojekt s.r.o. /M. Bajan/. Aquaterm s.r.o. /M. Skovajsa/ v zastúpení investora Bajoprojekt podáva 26.11.2010 žiadosť o vydanie stavebného povolenia.

 

„MČ Bratislava – Petržalka Rozhodnutím č. UKSP 20651/2-TX1/10,11-Kb zo dňa 26.4.2011 prerušila stavebné konanie a  vyzvala stavebníka Bajoprojekt v zastúpení Aquaterm, spol. s r.o., Starhradská 10, 851 05 Bratislava, aby v termíne najneskôr do 60 dní od obdržania tohto rozhodnutia predložili stavebnému úradu prepracovanú projektovú dokumentáciu, ktorá bude v súlade s rozhodnutím o umiestnení stavby, alebo aby požiadali stavebný úrad o zmenu územného rozhodnutia č. UKSP 11929-TX1/07-09-Kb-4 zo dňa 5.2.2009, ktorým bola umiestnená stavba „Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava“. Z uvedeného dôvodu stavebný úrad stavebné konanie prerušil s tým, že bude v konaní pokračovať po odstránení uvedeného nedostatku podania žiadosti o stavebné povolenie. V prípade, že nedostatok podania nebude v stanovenom termíne odstránený, bude stavebné konanie zastavené podľa § 60 ods. 1) stavebného zákona.“

 

 

Vedúca oddelenia územného rozvoja a dopravy Ing. Kordošová vydáva 23.5.2011 nesúhlasné stanovisko k tomuto projektu, najmä preto, že nekorešponduje s územným rozhodnutím a zastavovacími podmienkami pre toto územie.

 

Samozrejme, že investor Bajoprojekt v zastúpení Aquaterm „do 60 dní“  odignoroval tieto požiadavky, nič na projekte nezmenil ani nepožiadal o zmenu územného rozhodnutia. Tu mal starosta Bajan prvú zákonnú možnosť, dokonca povinnosť projekt Domino zrušiť! Veď ako tvrdí v súčasnosti – „Keby som sa od začiatku mohol rozhodovať o Domine, tak tam určite nikdy nestojí.“ Z „neznámo-známych“ dôvodov, veď kto by zrušil svoj vlastný projekt, to neurobil! Čiže zavádza. Druhú zákonnú možnosť na odstránenie stavby mal pri dodatočnom stavebnom konaní, ale o tom niekedy neskôr.

 

Práve naopak, hľadal riešenie, aj keď nezákonné, ako bratovi a susedovi pomôcť. A aj ho našiel.

„Na základe záverov prijatých na pracovnom stretnutí zástupcov oddelení URaD, UKSP a investora dňa 13.9.2011, ktorý požiadal o prehodnotenie stanoviska k projektu na stavebné povolenie stavby „ Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava“ podľa upravenej projektovej dokumentácie.“ Z „neznámych“ dôvodov Ing. Kordošová zmenila svoj názor /tu sa natíska otázka – kto alebo čo ju primälo k zmene názoru? – veď sa nezmenili ani zastavovacie podmienky, ani sa nevyriešil súlad s územným rozhodnutím/ a  „cisár“ Bajan 28.9.2011 mohol podpísať nasledovné ňou vypracované „súhlasné stanovisko“:

“Mestská časť Bratislava-Petržalka ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j.. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby “Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava” podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r. ”

 

Zatiaľ čo starosta Bajan tvrdí – „… mestská časť je v rámci preneseného výkonu štátnej správy príslušným stavebným úradom. Podčiarkujem, že ide o prenesený výkon štátnej správy, ktorý ma neoprávňuje na nič iné len na to prísne posudzovať súlad plánovanej výstavby so zákonom. Nič viac a nič menej.“ Čiže, keď koná ako stavebný úrad, žiadne vydávanie súhlasných, kvázi záväzných stanovísk pre danú stavbu!!! Tak „cisár“ Bajan si to trúfol podpísať a na základe tohto dokumentu vydať stavebné povolenie. Možno si to neuvedomuje, ale svojím podpisom potvrdzuje nesúlad projektovej dokumentácie k stavebnému povoleniu s územným rozhodnutím. Napriek tomu v stavebnom povolení tvrdí, že projekt pre stavebné konanie je v súlade s územným rozhodnutím. Tieto jeho myšlienkové pochody sú pre normálneho človeka nepochopiteľné.

 

Že takéto „záväzné stanovisko“ je nezákonné a nemôže ho vydať on, ale iba magistrát BA mu musel vysvetliť nadriadený orgán Okresný stavebný úrad. Čiže je to obyčajný zdrap papiera, použiteľný tak na WC a primitívny podvod. No „jeho cisárskej výsosti“ poslúžil na vydanie nezákonného stavebného povolenia, pričom porušil aj ďalšie zákonné normy, ako uvidíme neskôr.

 

Stavebné konanie a vydanie stavebného povolenia.

Po vydaní tohto dokumentu starosta Bajan zahájil 12.10.2011 stavebné konanie napriek tomu, že investor nemal súhlasné záväzné stanovisko od magistrátu a 27.10.2011 vydáva stavebné povolenie pre navrhovateľa-investora Bajoprojekt s.r.o. v zastúpení Aquaterm s.r.o. Hoci na priloženej výkresovej stavebnej dokumentácii z októbra 2010 je uvedená, ako investor, spoločnosť Dobrý domov s.r.o. Proste fraška.

 

V tomto dokumente sú ďalšie perly, ktoré jednoznačne potvrdzujú podvodnícku činnosť starostu Bajana a jeho kumpánov. Uvediem iba niektoré.

„MČ BA – PE ako stavebný úrad … v stavebnom konaní preskúmal podľa § 62 Stavebného zákona žiadosť o stavebné povolenie…“

§ 62 hovorí: „(1) V stavebnom konaní stavebný úrad preskúma najmä, a) či dokumentácia spĺňa zastavovacie podmienky určené územným plánom zóny alebo podmienky územného rozhodnutia... „ Ako som uviedol vyššie – podľa Ing. Kordošovej 23.5.2011 nespĺňa a po jej zázračnom „osvietení“ 28.9.2011 už spĺňa. Jednoducho v čarodejnom Bajanistane sa dejú neskutočné veci a nemožné sa stáva možným.

 

Toto „preskúmanie“ bolo zverené referentovi stavebného úradu PE, Mgr. T. Mateičkovi, ktorý tam nenašiel, ani do očí bijúce, nezrovnalosti. Hoci aj malé dieťa, dokonca aj starosta Bajan, vie, že územné rozhodnutie a stavebné povolenie, vydané na základe jeho nezákonného „súhlasného stanoviska“ z 28.9.2011 – sú dve diametrálne rozdielne stavby. Nezistil ani to, že stavba sa na zakúpené pozemky nevmestí a investor ďalšie zastavané pozemky nemal vo vlastníctve ani inej držbe. Bez toho nemôže byť stavebné povolenie vydané. Veď p. Mateička sa za to dočkal aj odmeny. Jeho kariéra sa začala priaznivo vyvíjať, z referenta postúpil na šéfa stavebného úradu PE a zanedlho bol vládou SR vymenovaný za šéfa Okresného stavebného úradu, kde ako priamy nadriadený orgán petržalského stavebného úradu môže naďalej „kontrolovať zákonnú činnosť“  starostu Bajana pri odvolacích konaniach. Čo sa potvrdilo pri Rozhodnutí v mimo odvolacom konaní zo 7.2.2014, kde jeho úrad „zistil“, že l6 m = 18,321 m a aj v ďalších. A starosta Bajan mohol posunúť flek šéfa petržalského stavebného úradu Ing. Miroslave Franzovej.

 

No ani Bajan s Mateičkom nie sú žiadni géniovia. Obidvaja prehliadli tzv. 2. záväzný bod stavebného povolenia: „Stavebník zabezpečí vytýčenie priestorovej polohy podľa rozhodnutia o umiestnení stavby…“. Čo znamená, že stavba musí byť vzdialená od domu na Jasovskej 18, 321 m, nie ako je v projektovej dokumentácii k stavebnému konaniu 16 m. To je vlastne Achillova päta, alebo kameň úrazu tohto projektu. Kvôli tomu musel starosta Bajan, síce nerád a neskoro, zastaviť výstavbu Domina. Veď o tom vedel od SSI už 3.12.2013 a stavebníkov nechal pracovať ďalšie 2 mesiace. Stavbu definitívne zastavil až 31.1.2014. No holt, bývalý investor Domina.  A čistý ako ľalia.

 

Ďalšia perla v texte stavebného povolenia: „V stanovenej lehote neuplatnil svoje námietky a pripomienky žiaden účastník konania.“ Neviem či sa takýmto niečím môže pochváliť nejaká iná novostavba. No vec sa má tak, že ani nemohol, lebo obyvateľov Jasovskej ul. jeho stavebný úrad spolu s investorom „opomenuli“ prizvať k stavebnému konaniu, alebo inak povedané, odstavili opozíciu voči stavbe Domino. To, že konal protizákonne mu musel preukázať až Najvyšší súd SR. Zaujímavé je, že celé stavebné konanie a dokonca aj stavebné povolenie, bolo veľmi dobre utajené. Nebola vydaná  žiadna verejná vyhláška o tomto dianí, potvrdil to prednosta Štefánik z jeho úradu a vyplýva to aj z textu stavebného povolenia. Prečo asi? Veď starosta si musel byť vedomý, že týmto hrubo porušuje zákon. Alebo ten zákon pre „jeho cisársku výsosť“ neplatí? Verejnosť o tomto „tajnom“ projekte nemala žiadne informácie. Preto tie protesty začali až po zahájení výstavby.

 

V stavebnom povolení je takýchto perličiek hromada. Opísať ich všetky sa v jednom článku nedá.

 

Dokonca si dovolí povedať, v súvislosti so stavbou Domino, takúto stupídnosť:  „Problém je ten, že ľudia sa začnú sťažovať na stavbu až po tom, čo vidia, že prišli robotníci a začína sa pracovať. Ale to už je veľmi neskoro.“ Veď to spôsobil on utajením konania pred verejnosťou! To považujem  za  hulvátske, cynické a sprosté vysmievanie sa dotknutým obyvateľom.

Ale „cisár Bajan“ sa pohybuje v iných sférach  „čo je dovolené bohovi, nie je dovolené volovi“. Jeho „cisárska výsosť“ z Bajanistanu, s jarno-letno-jesenno-zimným sídlom v Trnávke, sa riadi úplne inou legislatívou ako zvyšok Slovenska. Potom môže smelo tvrdiť, že koná podľa zákona.

Takže nie protikandidáti mu nalepili na jeho meno „biľag“ klamára a podvodníka. Nalepil si ho sám svojimi výrokmi, skutkami, nezákonnou činnosťou ako verejný činiteľ a nielen na meno.

 

Zdroj:

http://bratislava.dnes24.sk/rozhovor-so-starostom-vladimir-bajan-nechce-z-petrzalky-len-noclaharen-ale-plnohodnotne-mesto-191727

http://www.orsr.sk/vypis.asp?ID=181166&SID=2&P=1

http://www.petrzalka.sk/2015-03-12-rozhodnutie-polyfunkcny-subor-domino-bratislava-petrzalka-jasovska/

http://www.petrzalka.sk/2015-04-15-stavebne-povolenie-polyfunkcne-objekty-domino-bratislava-petrzalka-jasovska/

http://www.cas.sk/clanok/219728/pri-sade-janka-krala-v-bratislave-chcu-stavat-takuto-opachu.html

http://plsekova.blog.sme.sk/c/345038/Bajo-a-Domino-podobnost-cisto-nenahodna.html

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

Kto hanobí „dobré meno“ starostu V. Bajana? Kauza Domino a iné.

02.11.2015

Súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan neustále tvrdí, že všetky jeho rozhodnutia sú správne, zákonné a vždy koná iba tak, ako mu ukladá zákon. Rázne odmieta akékoľvek spochybnenie svojho konania a neustále to zdôrazňuje. V. Bajan tvrdí, že novinári, autori článkov, blogov píšuci o jeho prešľapoch v rôznych kauzách /stavba Domino, BAJO, výstavba [...]

Jens Stoltenberg, NATO

Šéf NATO súhlasí s útokmi západnými zbraňami v Rusku. Nezatiahne nás to do vojny, tvrdí

28.05.2024 13:27

Ukrajina má právo zasahovať ciele v Rusku, vyhlásil aj Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell.

USA Colorado streľba polícia

Senior „terorista“. Desaťročie na susedov strieľal z praku ložiskové guličky

28.05.2024 13:21

Desiatky občanov sa stali terčom sériového strelca s prakom, zistili podľa vyhlásenia polície detektívi.

tajch, Nová Baňa

Deti uviazli v bahne vypustenej vodnej nádrže, museli ich ratovať hasiči. Už predtým tam s blatom „bojovali“ viacerí

28.05.2024 13:00

Dvaja chlapci sa zatúlali tam, kde nemali a skončilo to záchranárskou akciou. Vo vypustenom jazere skončil jeden z nich po kolená v blate a nevedel sa odtiaľ vyslobodiť.

mimovládky, petková, batková,

Mimovládky predstavili vlastné návrhy, ako zvýšiť transparentnosť ich financovania

28.05.2024 12:50

O návrhoch listom informovali aj poslancov NR SR. Súčasný návrh novely zákona o MVO je podľa nich v rozpore s európskym právom.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127471x
Priemerná čítanosť článkov: 5311x

Autor blogu

Kategórie