Založ si blog

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

Na úvod pridávam  túto reportáž,  ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad  na daný problém. Ja osobne skladám  „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy  https://www.rtvs.sk/televizia/archiv/11713/124033#911 /Alebo na internete –  rtvs archív pod písmenom R, Reportéri 24.4.2017./ Trvá to cca 15 min.

Napísal som o tomto podvode /podraze/ na obyvateľoch a majiteľoch bytov, nebytových priestorov Jasovskej  ul. 2 – 12 niekoľko článkov, uvádzam ich ako zdroje v závere. V nich sú popísané jednotlivé protiprávne kroky starostu Bajana, jeho stavebného úradu, Okresného stavebného úradu, ostatných investorov a iných orgánov a inštitúcií v rôznych etapách výstavby Domina. Musím však vysoko hodnotiť korektný prístup odvolacieho orgánu – Najvyššieho súdu SR, po ktorého rozhodnutí, o právach účastníkov v konaní, sa začali rúcať tie spomínané „protiprávne kroky“ ako domček z karát, resp. nastal tzv. domino efekt. Pokúsim sa teraz čo najstručnejšie /hoci je to ťažké/ vyjadriť svoj názor na súčasný stav tejto kauzy na základe faktov, úradných, súdnych rozhodnutí a pod.

Momentálne platí iba územné rozhodnutie a rozhodnutie o umiestnení stavby vydané v r. 2009 starostom Ing. Ftáčnikom. Všetky ostatné nezákonné, zdeformované a podvodné rozhodnutia /stavebné povolenie z r. 2011, zmena stavby pred dokončením  z r. 2013, dodatočné stavebné povolenie z r. 2014 a pod./  z dielne starostu V. Bajana sú zrušené.  Buď súdnymi rozhodnutiami alebo rozhodnutiami Okresného stavebného úradu. V jeho rozhodnutiach sú totiž také naivné, detinské, nelogické a školácke chyby, žeby ich nedokázal urobiť ani študent 1. ročníka strednej školy.

V hre je teraz boj o získanie dodatočného stavebného povolenia /na mierne upravený projekt Ing. arch. Duškom/ súčasných developerov a k tomu potrebujú súhlasné záväzné stanovisko magistrátu, inak starosta Bajan nemôže konať /hoci doteraz tak robil, kvázi záväzné stanoviská vydával protizákonne sám a aj preto sú jeho rozhodnutia zrušené a stavba je zastavená/.

No na ich a Bajanove veľké prekvapenie, im magistrát BA vydal pre stavbu Domino  n e s ú h l a s n é  z á v ä z n é  s t a n o v i s k o. To je momentálne ten najväčší problém, alebo  „kameň úrazu“ v tejto kauze, najmä pre starostu V. Bajana a aj pre investorov.

  1. Dnes je úplne jasné, že hlavným iniciátorom podvodov okolo stavby Domino bol, a naďalej je, súčasný starosta PE Ing. Vladimír Bajan, ktorý nesie zodpovednosť za „spackaný“ projekt celej tejto stavby. On bol spolumajiteľom a konateľom firmy Dobrý domov /investor stavby/ v r. 2010-2011, ktorá dala „prerobiť“ schválený a platný projekt z územného rozhodnutia a rozhodnutia o umiestnení stavby /autor projektu Ing. Franzová/  na úplne iný, aj objemovo zväčšený projekt k stavebnému konaniu /autor projektu Ing. Franzová/. Po zvolení za starostu, dokonca stavebné povolenie aj osobne schválil za pomoci vtedajšieho referenta  stavebného úradu PE Mgr. T. Mateičku /a žiaľ aj iných zamestnancov/, ktorého nadväzne vymenoval za šéfa SÚ BA – PE. Ten sa cca po roku stal šéfom Okresného stavebného úradu, čiže priamym nadriadeným pri odvolacích  konaniach  Bajanom schválených  stavebných rozhodnutí v Petržalke, teda aj Domina. Samozrejme do tej funkcie ho musel niekto navrhnúť a Ministerstvo vnútra a vláda SR schváliť. Ruka ruku myje. Kto asi? Po Mateičkovom odchode na okresný úrad, vymenoval do funkcie šéfky SÚ MČ BA-PE, autorku projektov Domino, Ing. Franzovú
  2. Starosta V. Bajan vydal toto pofidérne /v súčasnosti už zrušené/ stavebné povolenie v r. 2011 stavebníkovi – investorovi stavby Domino spoločnosti Bajoprojekt, ktorej jediným majiteľom a konateľom bol jeho brat Ing. M. Bajan. V stavebnom konaní pri rokovaniach, žiadostiach a vyjednávaniach  Bajana zastupoval M. Skovajsa /Aquaterm s.r.o./ majiteľ pozemkov pod plánovanou stavbou podľa územného rozhodnutia, nie však všetkých podľa projektu schváleného v stavebnom povolení/. Tento pán pôsobil ako hlavný kontrolór PE, po nejakej pauze ako riaditeľ Podniku verejnoprospešných služieb MČ BA-PE, a teda bol zamestnancom úradu a okrem iného, bol a je susedom V. Bajana v Trnávke. Cca mesiac po vydaní stavebného povolenia /nejakým „zázrakom“/ prevzal od M. Bajana všetky práva a povinnosti investora stavby Domino.
  3. Neviem si vysvetliť, že zodpovednú projektantku projektu k územnému rozhodnutiu a stavebnému konaniu stavby Domino, Ing. Franzovú, dokáže V. Bajan naďalej zamestnávať a držať vo funkcii do ktorej ju vymenoval on. Veď porušila množstvo zákonných noriem, síce tak isto aj on, no naďalej, ako kliešť, sa držia svojich stoličiek. Keby to neboli rôzne pohlavia, tak sa hovorí, že sa navzájom „držia za gule“. Bola autorkou oboch projektov a to je nepochopiteľné. To v tej reportáži totiž nebolo presne spomenuté. Čiže tie sankcie komory architektov by mali byť najvyššie – vylúčenie z ich „komôrky“.
  4. Začiatkom roku 2013 /marec/ odkúpila práva na postavenie časti projektu od Skovajsu – tri obytné domy – spoločnosť Subcentro, majitelia a konatelia Ing. Kaňuščák a Ing. arch. Duška. Je preukázané, že od začiatku vedeli do akého problematického projektu vstupujú, no na základe „ubezpečení niekoho“ nekonali podľa zákonných noriem, ale rovno  zahájili výstavbu. Je úplne jasné prečo. Vidina nadštandardného zisku.  Ten „niekto“, po prvých protestoch obyvateľov susediaceho domu, robil všetko  čo bolo v jeho silách a pokračuje v tom naďalej, aby ochránil developerov a sám seba..  Samozrejme mu pri tom výdatne pomáhal Okresný stavebný úrad na čele s T. Mateičkom. No nakoniec to dopadlo tak, že musel kapitulovať a vydať rozhodnutie o zastavení stavby.
  5. V súčasnosti, vysekať sa z tohto „priešvihu“ starostovi Bajanovi pomáhajú jeho zamestnanci /veď ich platí/ počnúc prednostom úradu Ing. Štefánikom, právnym oddelením MČ BA-PE, jeho hovorkyňou M. Platznerovou  a jej priateľkou S. Vnenkovou,  známou to novinárkou z  „nezávislých“ Petržalských novín.  Momentálne je ich úlohou  spochybniť nesúhlasné záväzné stanovisko magistrátu hl. mesta SR Bratislavy k stavbe Domino z konca r. 2016, chrániť „česť a dobré meno“ svojho mecenáša, ktoré už dávno stratil a pomôcť developerom stavbu dostavať. Musia to robiť aj preto, lebo starosta Bajan odmieta všetky výzvy na akúkoľvek priamu komunikáciu s médiami a dokonca sa vyhráža súdnymi žalobami aj účastníkom konania. Ako sme to videli a počuli aj v tejto reportáži..
  6. Dôvod k takýmto krokom existuje. Spoločnosť Subcentro, ak sa im to nepodarí dostavať, požaduje za „zmarenú investíciu“ odškodné vo výške „viac ako 5 miliónov Eur“. Ak by na súde uspeli, tak ich nebudú platiť starosta Bajan, ani šéf okresného stavebného úradu Mateička z vlastného, ale na zaplatenie odškodného sa budeme musieť poskladať všetci z našich daní a „zatiahne“ to príslušné ministerstvo, teda vláda zo štátneho rozpočtu. Preto starosta Bajan robí čo sa dá, aby Domino bolo dostavané, lebo inak  by to mohol byť koniec jeho politickej kariéry. Subcentro, cez p. sudkyňu na Krajskom súde BA už prvý krok urobilo /je to tá istá „ctihodnosť“, ktorá v prvom podaní protiprávne zamietla obyvateľom Jasovskej práva účastníkov konania a až po odvolacom konaní na Najvyššom súde im ich musela priznať/. Vladimír Bajan je takýmito excesmi už všeobecne známy, ako napr. v prípade zakúpenia pozemkov pod multifunkčnú halu v PE a ich ďalšom osude.  https://spravy.pravda.sk/domace/clanok/164234-bajan-pomohol-sukromnej-firme-k-obchodu-storocia/ /. To je aj prameň Skovajsom získaných stavebných pozemkov pod projekt Domino.
  7. Je zaujímavé, že zo zainteresovaných sa už na poste investora – staviteľa Domina vystriedali od r. 2005 všetci – M. Skovajsa, M. Bajan, V. Bajan, M. Franzová s jej manželom J. Franzom a ako poslední pribudli M. Kaňuščák a Ing. arch. Duška – v rôznych vývojových etapách projektu. Záležalo iba na tom, kto mal na úrade od ktorého žiadali nejaký súhlas, povolenie, výnimku, rozhodnutie lepšie konexie. Čiže zohratá partia – omerta a pevná reťaz. Aspoň tak to fungovalo zhruba do februára 2014, kedy Bajan vydal rozhodnutie o zastavení stavby. Kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. No táto svorka sa už roztrhala. Je len otázkou času, kedy jednotlivé ohnivká reťaze začnú praskať a celý podvod vypláva na svetlo sveta. Prednedávnom s tým začalo Subcentro /Kaňuščák, Duška/ na Krajskom súde BA, kde vlastne získali rozhodnutie o porušení svojich práv,  práve Stavebným úradom  Bajana a Okresným stavebným úradom T. Mateičku a  tým pádom získali nárok žiadať odškodnenie.  Nemám informáciu o tom, že by sa príslušné úrady voči rozsudkom odvolali. Ak nie, tak vlastne priznali svoje chyby a nezákonnú činnosť. A to je veľmi nepríjemné najmä pre starostu Bajana.  Aj preto tie obštrukcie a tlaky na magistrát BA, kvôli nesúhlasnému záväznému stanovisku do ktorých už zapojil aj Ministerstvo výstavby a teda aj vládu SR. Karty sú rozdané, Subcentro ich má lepšie, Bajan o tom vie, a hrá sa o bank – buď nám dovolíte dostavať Domino alebo zaplatíte 5 mil. Eur. Ustojí to primátor p. JUDr. Ivo Nesrovnal?
  8. Je tu ešte jeden zaujímavý moment. P. Kaňuščák odmietol odpovedať na otázku p. Začkovej, citujem: „Prečo projekt na facebooku označil za úspešný“. Hoci to nebolo na facebooku, ale v jeho blogu /článku/, odpoveď je veľmi jednoduchá. V tom článku /2014/ a diskusii k nemu totiž priznal, že Subcentro vedelo o úskaliach projektu, jeho chybách, porušeniach zákonov, ale namiesto riešenia týchto nezrovnalostí, predsa len začali stavať. V článku sa opieral najmä o nespochybniteľné stavebné povolenie z r. 2011. No v roku 2015 už podal žalobu na Krajský súd aj o jeho zrušenie a uspel tam. Keby odpovedal pravdivo spochybnil by aj posledné rozhodnutia p. sudkyne o nezákonnom konaní OSÚ a SÚ MČ BA-PE a nároku na odškodné, a zároveň by priznal ďalšie vlastné podvody pri tejto stavbe, predaj bytov jeho firmou Kamiprofit. Niekedy, mlčať je zlato a radšej sa nechať znevážiť. Za 5 miliónov Eur?!

Čo dodať na záver. Ak by to záväzné stanovisko magistrátu bolo súhlasné, vôbec  by ho nespochybňoval a okamžite by zahájil  konanie o dodatočnom povolení stavby. Starosta Bajan pre svojich kunčaftov v minulosti dokázal vydať stavebné, alebo dodatočné stavebné povolenie skoro aj „na počkanie“ /cca 3 mesiace/. Síce protizákonne, ale dokázal! Veď sa riadi svojim životným krédom „Keď môžem, tak musím!“.

Nakoľko stanovisko je nesúhlasné a škodí jeho spoluinvestorom a jemu osobne, musí naťahovať čas pomocou právnych obštrukcií a v žiadnom prípade nezačne konanie o odstránení stavby, ako mu to ukladá stavebný zákon. Nemôže to urobiť aj z dôvodu, že v SR by šlo asi o prvý prípad odstránenia nezákonne rozostavanej stavby v takomto rozsahu /precedens/. Nie vždy je pravda spravodlivá, alebo spravodlivosť pravdivá a ako som uviedol v názve,  „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda – nepravda, sú len slovíčka v právnickej hantírke.“ a obyvatelia Petržalky, ktorých záujmy má hájiť, sú u neho na „prvom“ mieste od konca.

Zdroje:

http://www.petrzalka.sk/wp-content/uploads/2014/02/Zapisnica_MZ_25_02_2014.pdf bod č. 12!!!

http://www.petrzalka.sk/samosprava/starosta/

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Administrator/Desktop/Rozsudok_1S-270-2015.pdf

http://baian.blog.pravda.sk/2017/01/01/stavba-domino-cierny-humor-v-podani-starostu-ing-v-bajana/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/11/09/ako-to-je-v-skutocnosti-kauza-domino-a-cisar-bajan/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/11/02/kto-hanobi-dobre-meno-starostu-v-bajana-kauza-domino-a-ine/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/06/24/stavba-domino-a-starosta-bajan-skodnik-alebo-zlata-bana/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/06/19/stavba-domino-tupolev-bajan-duska-a-skovajsa/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/06/12/stavba-domino-ako-starosta-bajan-sam-seba-usvedcuje-z-podvodov-a-klamstiev-alebo-reci-sa-hovoria-chlieb-sa-je/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/05/29/stavba-domino-kauza-domino-a-starosta-bajan/

http://baian.blog.pravda.sk/2014/10/23/pozadie-stavby-domino-pan-starosta-bajan-ako-ste-toto-mohli-urobit-petrzalcanom/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/03/16/stavba-domino-kristalovo-cisty-starosta-bajan/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/03/07/stavba-domino-kto-otvori-pandorinu-skrinku-alebo-ako-sa-to-robi-v-bajanistane-3-cast/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/03/06/stavba-domino-kto-otvori-pandorinu-skrinku-alebo-ako-sa-to-robi-v-bajanistane-2-cast/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/03/05/stavba-domino-kto-otvori-pandorinu-skrinku-alebo-ako-sa-to-robi-v-bajanistane-1-cast/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/02/18/stavba-domino-developer-ing-arch-duska-a-jeho-admini-kto-seje-vietor-zne-burku/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/02/09/stavba-domino-a-rukojemnici-ing-dusku-spolumajitela-a-konatela-subcentro-s-r-o/

http://baian.blog.pravda.sk/2015/01/28/starosta-bajan-a-domino-klamar-bajan-starosta-pre-vsetkych-obyvatelov/

http://baian.blog.pravda.sk/2014/09/12/korektni-developeri-fy-subcentro-pri-vystavbe-domino-jasovska-ul/

http://baian.blog.pravda.sk/2014/10/02/domino-sudy-developeri-a-stavebne-urady-spolupraca-cisto-nahodna/

Ďalšie zdroje informácií sú uvedené v jednotlivých článkoch.

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Kto hanobí „dobré meno“ starostu V. Bajana? Kauza Domino a iné.

02.11.2015

Súčasný starosta Petržalky Vladimír Bajan neustále tvrdí, že všetky jeho rozhodnutia sú správne, zákonné a vždy koná iba tak, ako mu ukladá zákon. Rázne odmieta akékoľvek spochybnenie svojho konania a neustále to zdôrazňuje. V. Bajan tvrdí, že novinári, autori článkov, blogov píšuci o jeho prešľapoch v rôznych kauzách /stavba Domino, BAJO, výstavba [...]

Poľsko, NATO, vojna

Počas vojenského cvičenia NATO v Poľsku zahynul španielsky vojak

22.04.2024 21:06

K tragédii došlo počas jedného z taktických cvičení s použitím ostrej munície.

USA New York Trump súd proces

Trumpova platba pornoherečke podľa obžaloby patrí k sprisahaniu; obhajoba to popiera

22.04.2024 20:40

Obhajoba kontrovala, že na snahe ovplyvniť voľby nie je nič neobyčajné.

Miloš Zeman

Bývalého šéfa českej prezidentskej kancelárie obžalovali z dotačného podvodu

22.04.2024 17:47

Vratislav Mynář šéfoval prezidentskej kancelárii počas mandátu Miloša Zemana.

KDH, majerský

Vzťahy SR a ČR sú nadštandardné, hrozbou je populizmus, zhodli sa KDH a KDU-ČSL

22.04.2024 17:42

Za spoločnú hrozbu označili nástup populizmu a nárast ruského vplyvu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 126419x
Priemerná čítanosť článkov: 5267x

Autor blogu

Kategórie