Založ si blog

Polyfunkčný súbor Domino – Je starosta Petržalky klamár, alebo je obeťou zavádzania staviteľov?

Určité jeho kroky pri presadzovaní výstavby „Polyfunkčný súbor Domino, Bratislava, Petržalka, Jasovská ul.“ tomu napovedajú. Z čoho pramení jeho eminentný záujem na dostavaní tohto projektu? Tu musím načrieť trošku do histórie vývoja tejto stavby. Nápad výstavby Domina sa zrodil v r. 2005-6 na pozemkoch rezervovaných pre výstavbu rýchlodráhy /električky/ vo vlastníctve Magistrátu mesta Bratislava. Predaj pozemkov spoločnosti Aquaterm s.r.o. /Ing. M. Skovajsa/ sa uskutočnil  za „zaujímavých okolností“  v januári  2007 a vyňatie pozemkov z „uzávery“ bolo schválené v júli 2008, čiže o 1,5 roka po predaji! Postupne sa menila štruktúra využitia objektov /hotel, nájomné bývanie pre seniorov, bytové domy atď./, investori F arch s.r.o. /Ing. Franz, Ing. Franzová rod. Velčická, dcéra spoluzakladateľa prvej súkromnej firmy Ing. V. Bajana – 1. súkromná taxislužba pri Bytovom podniku Bratislava IV,  v súčasnosti šéfka Stavebného úradu mestskej časti  Bratislava-Petržalka a autorka projektovej dokumentácie Domino k pôvodnému stavebnému povoleniu/, Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/, znovu F arch, znovu Bajoprojekt a boli vydané Územné rozhodnutia, Rozhodnutie o umiestnení stavby atď. Je zaujímavé, že pri zmenách investorov nenastali žiadne konflikty ani rozpory, akoby to „dirigovala nejaká vyššia moc“.

V roku 2010 nastala tiež zmena investora. A kto sa ním stal? Ing. Vladimír Bajan vo voľbách v r. 2009 nebol znovuzvolený do funkcie župana  BSK. Keďže mal „politické voľno“, mohol sa venovať iným aktivitám. Spolu s priateľom a susedom Ing. M. Skovajsom /vlastníkom pozemkov pod stavbou Domino/ a bratom Ing. M. Bajanom v máji  2010 založili Dobrý domov s.r.o. A táto spoločnosť, bez akýchkoľvek protestov ostatných investorov, vystupovala určité obdobie ako investor Domina. Že by ten blízky citový vzťah k tomuto projektu vznikol v tomto období, alebo už skôr? No trvalo to iba chvíľu, lebo v novembri 2010 bol v komunálnych voľbách, už štvrtýkrát,  zázračne zvolený za starostu Petržalky. Získal  7 635 hlasov z celkového počtu 102 188 petržalských voličov, t.j. 7,46 %!!! Takže znovu nastal kolotoč zmien investorov Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/, Aquaterm s.r.o. /Ing. M. Skovajsa/ a nakoniec aj Subcentro s.r.o. /Ing. M. Kaňuščák, Ing. J. Duška/.

Ing. V. Bajan, ako novopečený starosta, odsúhlasil v septembri 2011 zmeny stavby /navýšenie podlaží so 6 na 7, vypustenie 1. podzemného podlažia určeného na parkovanie, zmeny účelu využitia stavaných blokov a pod./ a vydal na projekt Domino v októbri 2011 Stavebné povolenie. Toto rozporuplné  povolenie spracoval Mgr. Tomáš Mateička, vtedajší zamestnanec Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, teraz šéf Okresného stavebného úradu Bratislava, čiže priamy nadriadený orgán, ktorý posudzuje právoplatnosť rozhodnutí SÚ MČ BA-PE.

Po zahájení výstavby v októbri 2013, keď obyvateľom susedného domu Jasovská 2-12 začali pod oknami brázdiť stavebné stroje, zisťovali čo sa vlastne deje.  Neboli  účastní pri žiadnom rokovaní  /Územné rozhodnutie, Rozhodnutie o umiestnení stavby, Stavebné povolenie/ a o ničom nevedeli, hoci z dikcie Stavebného zákona jednoznačne vyplýva, že k týmto jednaniam mali byť prizvaní ako účastníci konania. Úradníci SÚ MČ BA-PE, po ich negatívnom stanovisku k investičnému zámeru Domino, na nich „akosi“ pozabudli. Ich protesty po zahájení výstavby boli staviteľmi a starostom odignorované. Až na tlak médií a zistení skutočností Slovenskou stavebnou inšpekciou, z podnetu obyvateľov Jasovská 2-12 /rozpor Stavebného povolenia s Rozhodnutím o umiestnení stavby, čo stavbu priblížilo na cca 16 m k domu na Jasovskej ul./, starosta Bajan vydal  Výzvu na zastavenie prác na stavbe v decembri 2013. Táto výzva bola zmätočná /neviem či z neznalosti, nedbanlivosti alebo to bol zámer, veď čím viac rozostavaná stavba, tým sa ťažšie rozhoduje o jej odstránení/ a stavitelia, po podaní odvolania, pokračovali zvýšeným tempom v budovaní Domina ďalej. A starosta Bajan im ten čas doprial. Na základe ďalších protestov konečne vydal Rozhodnutie o zastavení prác na Domine vo februári 2014. Samozrejme, že ponechal otvorené zadné dvierka staviteľom, ktorí môžu podať žiadosť o Dodatočné stavebné povolenie. Stavitelia túto možnosť využili, žiadosť podali a napriek nedodržaniu termínov, čo je v rozpore so Stavebným zákonom, im starosta Bajan vydal Dodatočné stavebné povolenie. http://www.petrzalka.sk/2014-06-12-rozhodnutie-dodatocne-povolenie-polyfunkcny-subor-domino-bratislava-petrzalka-jasovska/  Okrem jednej pripomienky obyvateľov Jasovská 2-12 odignoroval všetky ostatné. Samozrejme, že obyvatelia Jasovskej sa odvolali a rieši to „priamy nadriadený orgán“ Okresný stavebný úrad BA na čele ktorého sedí Mgr. Tomáš Mateička. Bude jeho rozhodnutie podobné ako v tomto prípade? http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/vysmech-obcanovi-gasparovicovmu-synovi-skolaudovali-kontroverznu-megavilu.html

 

A teraz by som chcel rozobrať otázku, ktorú som nastolil v názve. Vybral som iba maličký fragment  z pripomienok obyvateľov Jasovská 2-12 pred vydaním dodatočného stavebného povolenia, ktorý sa týkal parkovacích miest a príjazdovej cesty. Citujem z Dodatočného stavebného povolenia Domina:

„Bytové budovy “A“ a “B“ a “C“ budú mať 7 nadzemných podlaží s rovnakým využitím vo všetkých troch budovách :

1.NP budú tvoriť spoločné a komunikačné priestory

2.NP. až 7.NP tvoria byty, kobky a komunikačné priestory

Skladba bytov na jednotlivých podlažiach je rovnaká. Na každom podlaží je 5 bytov – 1 trojizbový, 1 dvojizbový a 3 jednoizbové byty. Celkový počet bytov v troch bytových budovách bude 90 bytov.“

Čo sa zhoduje aj s pôvodným stavebným povolením.

Čiže podľa STN 736110 každá novostavba potrebuje na tento počet a skladbu bytov  117 parkovacích miest.

A tu nastáva problém, lebo staviteľ Subcentro s.r.o. predáva byty v nasledovnej skladbe, citujem:

„Bytový súbor Domino je nový developerský projekt spoločnosti SUBCENTRO s. r. o., ktorý sa nachádza v lokalite s dobrou infraštruktúrou a vybavením. Pozostáva z troch obytných domov A, B, C. Pre lokalitu na Jasovskej ulici je príznačné, že ide o zadnú, tichšiu a na život príjemnejšiu časť Petržalky, ktorá ponúka blízkosť jazera Veľký Draždiak a Chorvátskeho ramena. V každom bloku je 30 bytov, spolu 90 bytov. Na každom poschodí sú dva trojizbové a tri dvojizbové byty. Na 1. nadzemnom podlaží (NP) sú spoločné priestory, na 2. NP až 7. NP sa nachádzajú jednotlivé byty. Dvojizbové byty majú 37,03 až 44,78 m2 a trojizbové byty majú výmeru 59,60 m2a 68,59 m2 plus balkóny s rozlohou 8,76 m2 a 15,10 m2“

Čiže podľa STN 736110 potrebuje Subcentro na túto skladbu bytov 153 parkovacích miest.

Obidvaja hovoria o tom istom a predsa to nie je to isté. V čom je pes zakopaný? Staviteľ nechce stavať podľa  schváleného Dodatočného stavebného povolenia, ale chce budovať vlastne „čiernu stavbu“? Ako je to p. starosta Bajan a p. Ing. Duška? Podvádza starosta v Dodatočnom stavebnom povolení /aj kvôli nižšiemu počtu parkovacích miest a ticho toleruje skutočný stav/, alebo podvádza Subcentro a stavia čiernu stavbu? Ako to chcete riešiť pri kolaudácii? Ďalším podvodom?

A samozrejme je tu ďalšia perlička. Citujem staviteľa Subcentro s.r.o.: „Samotné bytové domy budú mať sedem nadzemných podlaží abudú stáť na stĺpoch, pod ktorými vzniknú parkoviská. Celkovo sa ráta až s 83 parkovacími miestami. „ Čiže má k dispozícii iba 83 namiesto požadovaných min. 117 parkovacích miest.

Pán starosta Bajan, z tohto mi vyplýva, že odobrením zrušenia výstavby 1. podzemného podlažia určeného na parkovanie ste síce ušetrili náklady developerov /a o to asi išlo, lebo zároveň ste im odsúhlasili zvýšenie nadzemných podlaží zo 6 na 7 na úkor zníženia stropov, aby mali čo najväčší zisk/, ale spôsobíte nemalý problém obyvateľom žijúcim v okolí výstavby Domina s parkovaním. Na tých nemyslíte? Lebo tie autá niekde parkovať musia. A to ste vraj veľký bojovník za zníženie problémov s parkovaním v Petržalke. Asi len potiaľ, čo sa týka výberu firmy, ktorá bude „kasírovať“ rezidentské poplatky za každé auto petržalských obyvateľov, aby peniažky tiekli do „správneho“ kanála. http://petrzalcan.sk/platene-parkovanie-v-petrzalke Že vás to netrápi dokazujete aj týmto zdôvodnením pripomienky s parkovaním Domino od obyvateľov Jasovská 2-12 v Dodatočnom stavebnom povolení. Citujem: „Preukázaných 134 parkovacích miest je z hľadiska potrieb statickej dopravy postačujúcich. Dopravné stavby sú predmetom samostatného povolenia.“ To je samozrejme myslené na celý objekt Domino, čiže aj bloky D a E, kde je potrebných /s prižmúrením obidvoch očí/ min. 38 ďalších parkovacích miest.  Takže 117 + 38 = 155, alebo 153 + 38 = 191 parkovacích miest. Z toho jasne vyplýva, že 134 parkovacích miest NEPOSTAČUJE! Už toto je dôvod na nevydanie Dodatočného stavebného povolenia.  A ešte by bolo zaujímavé vedieť, aké je to „ samostatné povolenie pre dopravné stavby“ t.z. príjazdová cesta na pozemky Domino.  Predpokladám, že vôbec neexistuje!

Toto je iba drobnôstka z toho, čo ste ochotný urobiť v záujme vám blízkych developerov. Nie je to po  prvýkrát, keď nekompromisne obhajujete záujmy staviteľov na úkor obyvateľov Petržalky, viď Polyfunkčný objekt BAJO  http://www.transparency.sk/sk/podporuje-bajan-bratov-mrakodrap/  ,  Zimný štadión http://nechala.blog.sme.sk/c/361791/bajanov-zimny-stadion-v-petrzalke-na-deti-sa-zabudlo-profituje-iba-investor.html a pod. Pri objekte BAJO je zaujímavé, že obsadenie hráčov je také isté, ako pri začiatkoch projektu Domino – investor  F arch s.r.o. /Ing. Franz, Ing. Franzová/, projektová príprava Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/ a v úzadí súčasný starosta Ing. V. Bajan.  Je to náhoda alebo zohratý tím?!

Pán starosta, oháňate sa bezúhonnosťou a dodržiavaním zákonov pri projekte Polyfunkčný súbor Domino. Citujem: „Keďže niektorí (aj neúspešní kandidáti vo voľbách) nemajú čím zaujať, vymýšľajú si a klamú, bezdôvodne škandalizujú, prekrúcajú fakty a obviňujú ma – a ja pritom iba dodržujem zákon.
Citlivo vnímam reakcie dotknutých obyvateľov, chápem ich obavy a počúvam ich hlas – komunikoval som s nimi písomne i osobne, keď prišli na rokovanie zastupiteľstva, vypočul som ich a celou záležitosťou sa aj dôsledne zaoberám, musím však postupovať tak, ako mi dovoľuje zákon.
Stavebný úrad nemôže nekonať a žiaľ, ani nemôže konanie postúpiť inému stavebnému úradu len preto, že projekt pre stavbu pripravil príbuzný či známy starostu, poslanca či zamestnanca. Na to je zákon a ten by takýmto nekonaním starosta (nech by v tejto funkcii bol ktokoľvek) porušil a musel by čeliť vážnym dôsledkom.
To svedčí o tom, že stavebný úrad pod mojim vedením posudzuje stavbu a nie to, kto ju naprojektoval či kto za ňou stojí. Tak to je a bude v prípade stavby Domino a rovnako aj v budúcnosti v prípade ďalších stavieb.“ Ale „skutek utek“, ako hovoria naši českí bratia.

Ak sa rozhodnete kandidovať na post starostu Petržalky a nebodaj voľby vyhráte, tak developeri si môžu mädliť ruky a petržalskí občania roniť krvavé slzy. Lebo to, čo páchate na obyvateľoch Jasovskej 2-12 ste schopný urobiť v hociktorom kúte Petržalky.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli viac »

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta viac »

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… viac »

SPOMIENKA: Pamätný deň obetí holokaustu

Jasný postoj NR SR proti nenávisti

12.12.2018 06:00

Je to krok, za ktorý si Slovensko jednoznačne zaslúži uznanie. Zhodujú sa na tom členovia židovskej komunity doma aj v zahraničí.

triblavina,kamion,dialnica D1

Súvislá diaľnica do Košíc bude skôr cez Maďarsko ako cez Slovensko

11.12.2018 21:23

Bratislava a Košice budú prepojené súvislou diaľnicou minimálne o päť rokov skôr cez územie Maďarska než cez Slovensko.

štrasburg, streľba

Na vianočných trhoch v Štrasburgu sa strieľalo, útočník zabil troch ľudí

11.12.2018 21:17, aktualizované: 12.12.2018 05:55

Ozbrojený útočník v utorok večer v blízkosti vianočného trhu v centre francúzskeho Štrasburgu zastrelil troch ľudí a ďalších 12 osôb zranil.

francúzsko, žlté vesty

Egyptská vláda údajne zakázala predaj žltých viest v obavách z demonštrácií

11.12.2018 20:27

Zakázané predávať žlté vesty majú obchodníci jednotlivcom, nie firmám.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 87872x
Priemerná čítanosť článkov: 3661x

Autor blogu

Kategórie