Založ si blog

Polyfunkčný súbor Domino – Je starosta Petržalky klamár, alebo je obeťou zavádzania staviteľov?

Určité jeho kroky pri presadzovaní výstavby „Polyfunkčný súbor Domino, Bratislava, Petržalka, Jasovská ul.“ tomu napovedajú. Z čoho pramení jeho eminentný záujem na dostavaní tohto projektu? Tu musím načrieť trošku do histórie vývoja tejto stavby. Nápad výstavby Domina sa zrodil v r. 2005-6 na pozemkoch rezervovaných pre výstavbu rýchlodráhy /električky/ vo vlastníctve Magistrátu mesta Bratislava. Predaj pozemkov spoločnosti Aquaterm s.r.o. /Ing. M. Skovajsa/ sa uskutočnil  za „zaujímavých okolností“  v januári  2007 a vyňatie pozemkov z „uzávery“ bolo schválené v júli 2008, čiže o 1,5 roka po predaji! Postupne sa menila štruktúra využitia objektov /hotel, nájomné bývanie pre seniorov, bytové domy atď./, investori F arch s.r.o. /Ing. Franz, Ing. Franzová rod. Velčická, dcéra spoluzakladateľa prvej súkromnej firmy Ing. V. Bajana – 1. súkromná taxislužba pri Bytovom podniku Bratislava IV,  v súčasnosti šéfka Stavebného úradu mestskej časti  Bratislava-Petržalka a autorka projektovej dokumentácie Domino k pôvodnému stavebnému povoleniu/, Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/, znovu F arch, znovu Bajoprojekt a boli vydané Územné rozhodnutia, Rozhodnutie o umiestnení stavby atď. Je zaujímavé, že pri zmenách investorov nenastali žiadne konflikty ani rozpory, akoby to „dirigovala nejaká vyššia moc“.

V roku 2010 nastala tiež zmena investora. A kto sa ním stal? Ing. Vladimír Bajan vo voľbách v r. 2009 nebol znovuzvolený do funkcie župana  BSK. Keďže mal „politické voľno“, mohol sa venovať iným aktivitám. Spolu s priateľom a susedom Ing. M. Skovajsom /vlastníkom pozemkov pod stavbou Domino/ a bratom Ing. M. Bajanom v máji  2010 založili Dobrý domov s.r.o. A táto spoločnosť, bez akýchkoľvek protestov ostatných investorov, vystupovala určité obdobie ako investor Domina. Že by ten blízky citový vzťah k tomuto projektu vznikol v tomto období, alebo už skôr? No trvalo to iba chvíľu, lebo v novembri 2010 bol v komunálnych voľbách, už štvrtýkrát,  zázračne zvolený za starostu Petržalky. Získal  7 635 hlasov z celkového počtu 102 188 petržalských voličov, t.j. 7,46 %!!! Takže znovu nastal kolotoč zmien investorov Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/, Aquaterm s.r.o. /Ing. M. Skovajsa/ a nakoniec aj Subcentro s.r.o. /Ing. M. Kaňuščák, Ing. J. Duška/.

Ing. V. Bajan, ako novopečený starosta, odsúhlasil v septembri 2011 zmeny stavby /navýšenie podlaží so 6 na 7, vypustenie 1. podzemného podlažia určeného na parkovanie, zmeny účelu využitia stavaných blokov a pod./ a vydal na projekt Domino v októbri 2011 Stavebné povolenie. Toto rozporuplné  povolenie spracoval Mgr. Tomáš Mateička, vtedajší zamestnanec Stavebného úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka, teraz šéf Okresného stavebného úradu Bratislava, čiže priamy nadriadený orgán, ktorý posudzuje právoplatnosť rozhodnutí SÚ MČ BA-PE.

Po zahájení výstavby v októbri 2013, keď obyvateľom susedného domu Jasovská 2-12 začali pod oknami brázdiť stavebné stroje, zisťovali čo sa vlastne deje.  Neboli  účastní pri žiadnom rokovaní  /Územné rozhodnutie, Rozhodnutie o umiestnení stavby, Stavebné povolenie/ a o ničom nevedeli, hoci z dikcie Stavebného zákona jednoznačne vyplýva, že k týmto jednaniam mali byť prizvaní ako účastníci konania. Úradníci SÚ MČ BA-PE, po ich negatívnom stanovisku k investičnému zámeru Domino, na nich „akosi“ pozabudli. Ich protesty po zahájení výstavby boli staviteľmi a starostom odignorované. Až na tlak médií a zistení skutočností Slovenskou stavebnou inšpekciou, z podnetu obyvateľov Jasovská 2-12 /rozpor Stavebného povolenia s Rozhodnutím o umiestnení stavby, čo stavbu priblížilo na cca 16 m k domu na Jasovskej ul./, starosta Bajan vydal  Výzvu na zastavenie prác na stavbe v decembri 2013. Táto výzva bola zmätočná /neviem či z neznalosti, nedbanlivosti alebo to bol zámer, veď čím viac rozostavaná stavba, tým sa ťažšie rozhoduje o jej odstránení/ a stavitelia, po podaní odvolania, pokračovali zvýšeným tempom v budovaní Domina ďalej. A starosta Bajan im ten čas doprial. Na základe ďalších protestov konečne vydal Rozhodnutie o zastavení prác na Domine vo februári 2014. Samozrejme, že ponechal otvorené zadné dvierka staviteľom, ktorí môžu podať žiadosť o Dodatočné stavebné povolenie. Stavitelia túto možnosť využili, žiadosť podali a napriek nedodržaniu termínov, čo je v rozpore so Stavebným zákonom, im starosta Bajan vydal Dodatočné stavebné povolenie. http://www.petrzalka.sk/2014-06-12-rozhodnutie-dodatocne-povolenie-polyfunkcny-subor-domino-bratislava-petrzalka-jasovska/  Okrem jednej pripomienky obyvateľov Jasovská 2-12 odignoroval všetky ostatné. Samozrejme, že obyvatelia Jasovskej sa odvolali a rieši to „priamy nadriadený orgán“ Okresný stavebný úrad BA na čele ktorého sedí Mgr. Tomáš Mateička. Bude jeho rozhodnutie podobné ako v tomto prípade? http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/vysmech-obcanovi-gasparovicovmu-synovi-skolaudovali-kontroverznu-megavilu.html

 

A teraz by som chcel rozobrať otázku, ktorú som nastolil v názve. Vybral som iba maličký fragment  z pripomienok obyvateľov Jasovská 2-12 pred vydaním dodatočného stavebného povolenia, ktorý sa týkal parkovacích miest a príjazdovej cesty. Citujem z Dodatočného stavebného povolenia Domina:

„Bytové budovy “A“ a “B“ a “C“ budú mať 7 nadzemných podlaží s rovnakým využitím vo všetkých troch budovách :

1.NP budú tvoriť spoločné a komunikačné priestory

2.NP. až 7.NP tvoria byty, kobky a komunikačné priestory

Skladba bytov na jednotlivých podlažiach je rovnaká. Na každom podlaží je 5 bytov – 1 trojizbový, 1 dvojizbový a 3 jednoizbové byty. Celkový počet bytov v troch bytových budovách bude 90 bytov.“

Čo sa zhoduje aj s pôvodným stavebným povolením.

Čiže podľa STN 736110 každá novostavba potrebuje na tento počet a skladbu bytov  117 parkovacích miest.

A tu nastáva problém, lebo staviteľ Subcentro s.r.o. predáva byty v nasledovnej skladbe, citujem:

„Bytový súbor Domino je nový developerský projekt spoločnosti SUBCENTRO s. r. o., ktorý sa nachádza v lokalite s dobrou infraštruktúrou a vybavením. Pozostáva z troch obytných domov A, B, C. Pre lokalitu na Jasovskej ulici je príznačné, že ide o zadnú, tichšiu a na život príjemnejšiu časť Petržalky, ktorá ponúka blízkosť jazera Veľký Draždiak a Chorvátskeho ramena. V každom bloku je 30 bytov, spolu 90 bytov. Na každom poschodí sú dva trojizbové a tri dvojizbové byty. Na 1. nadzemnom podlaží (NP) sú spoločné priestory, na 2. NP až 7. NP sa nachádzajú jednotlivé byty. Dvojizbové byty majú 37,03 až 44,78 m2 a trojizbové byty majú výmeru 59,60 m2a 68,59 m2 plus balkóny s rozlohou 8,76 m2 a 15,10 m2“

Čiže podľa STN 736110 potrebuje Subcentro na túto skladbu bytov 153 parkovacích miest.

Obidvaja hovoria o tom istom a predsa to nie je to isté. V čom je pes zakopaný? Staviteľ nechce stavať podľa  schváleného Dodatočného stavebného povolenia, ale chce budovať vlastne „čiernu stavbu“? Ako je to p. starosta Bajan a p. Ing. Duška? Podvádza starosta v Dodatočnom stavebnom povolení /aj kvôli nižšiemu počtu parkovacích miest a ticho toleruje skutočný stav/, alebo podvádza Subcentro a stavia čiernu stavbu? Ako to chcete riešiť pri kolaudácii? Ďalším podvodom?

A samozrejme je tu ďalšia perlička. Citujem staviteľa Subcentro s.r.o.: „Samotné bytové domy budú mať sedem nadzemných podlaží abudú stáť na stĺpoch, pod ktorými vzniknú parkoviská. Celkovo sa ráta až s 83 parkovacími miestami. „ Čiže má k dispozícii iba 83 namiesto požadovaných min. 117 parkovacích miest.

Pán starosta Bajan, z tohto mi vyplýva, že odobrením zrušenia výstavby 1. podzemného podlažia určeného na parkovanie ste síce ušetrili náklady developerov /a o to asi išlo, lebo zároveň ste im odsúhlasili zvýšenie nadzemných podlaží zo 6 na 7 na úkor zníženia stropov, aby mali čo najväčší zisk/, ale spôsobíte nemalý problém obyvateľom žijúcim v okolí výstavby Domina s parkovaním. Na tých nemyslíte? Lebo tie autá niekde parkovať musia. A to ste vraj veľký bojovník za zníženie problémov s parkovaním v Petržalke. Asi len potiaľ, čo sa týka výberu firmy, ktorá bude „kasírovať“ rezidentské poplatky za každé auto petržalských obyvateľov, aby peniažky tiekli do „správneho“ kanála. http://petrzalcan.sk/platene-parkovanie-v-petrzalke Že vás to netrápi dokazujete aj týmto zdôvodnením pripomienky s parkovaním Domino od obyvateľov Jasovská 2-12 v Dodatočnom stavebnom povolení. Citujem: „Preukázaných 134 parkovacích miest je z hľadiska potrieb statickej dopravy postačujúcich. Dopravné stavby sú predmetom samostatného povolenia.“ To je samozrejme myslené na celý objekt Domino, čiže aj bloky D a E, kde je potrebných /s prižmúrením obidvoch očí/ min. 38 ďalších parkovacích miest.  Takže 117 + 38 = 155, alebo 153 + 38 = 191 parkovacích miest. Z toho jasne vyplýva, že 134 parkovacích miest NEPOSTAČUJE! Už toto je dôvod na nevydanie Dodatočného stavebného povolenia.  A ešte by bolo zaujímavé vedieť, aké je to „ samostatné povolenie pre dopravné stavby“ t.z. príjazdová cesta na pozemky Domino.  Predpokladám, že vôbec neexistuje!

Toto je iba drobnôstka z toho, čo ste ochotný urobiť v záujme vám blízkych developerov. Nie je to po  prvýkrát, keď nekompromisne obhajujete záujmy staviteľov na úkor obyvateľov Petržalky, viď Polyfunkčný objekt BAJO  http://www.transparency.sk/sk/podporuje-bajan-bratov-mrakodrap/  ,  Zimný štadión http://nechala.blog.sme.sk/c/361791/bajanov-zimny-stadion-v-petrzalke-na-deti-sa-zabudlo-profituje-iba-investor.html a pod. Pri objekte BAJO je zaujímavé, že obsadenie hráčov je také isté, ako pri začiatkoch projektu Domino – investor  F arch s.r.o. /Ing. Franz, Ing. Franzová/, projektová príprava Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/ a v úzadí súčasný starosta Ing. V. Bajan.  Je to náhoda alebo zohratý tím?!

Pán starosta, oháňate sa bezúhonnosťou a dodržiavaním zákonov pri projekte Polyfunkčný súbor Domino. Citujem: „Keďže niektorí (aj neúspešní kandidáti vo voľbách) nemajú čím zaujať, vymýšľajú si a klamú, bezdôvodne škandalizujú, prekrúcajú fakty a obviňujú ma – a ja pritom iba dodržujem zákon.
Citlivo vnímam reakcie dotknutých obyvateľov, chápem ich obavy a počúvam ich hlas – komunikoval som s nimi písomne i osobne, keď prišli na rokovanie zastupiteľstva, vypočul som ich a celou záležitosťou sa aj dôsledne zaoberám, musím však postupovať tak, ako mi dovoľuje zákon.
Stavebný úrad nemôže nekonať a žiaľ, ani nemôže konanie postúpiť inému stavebnému úradu len preto, že projekt pre stavbu pripravil príbuzný či známy starostu, poslanca či zamestnanca. Na to je zákon a ten by takýmto nekonaním starosta (nech by v tejto funkcii bol ktokoľvek) porušil a musel by čeliť vážnym dôsledkom.
To svedčí o tom, že stavebný úrad pod mojim vedením posudzuje stavbu a nie to, kto ju naprojektoval či kto za ňou stojí. Tak to je a bude v prípade stavby Domino a rovnako aj v budúcnosti v prípade ďalších stavieb.“ Ale „skutek utek“, ako hovoria naši českí bratia.

Ak sa rozhodnete kandidovať na post starostu Petržalky a nebodaj voľby vyhráte, tak developeri si môžu mädliť ruky a petržalskí občania roniť krvavé slzy. Lebo to, čo páchate na obyvateľoch Jasovskej 2-12 ste schopný urobiť v hociktorom kúte Petržalky.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli viac »

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta viac »

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… viac »

sobotka

Český premiér Sobotka bude lobovať u Macrona a Kerna za vyššie platy

22.08.2017 22:15

Český premiér Bohuslav Sobotka vyzve francúzskych a rakúskych najvyšších predstaviteľov na zvyšovanie miezd v ich firmách v Česku.

Walesa

Walesu vyšetrujú pre podozrenie z krivej výpovede

22.08.2017 21:59

Opäť sa to týka jeho údajnej spolupráce s bývalou komunistickou tajnou políciou. Tentokrát ide o podozrenie, že v tejto veci poskytol pod prísahou krivú výpoveď.

Porošenko

Porošenko: Urobíme všetko možné, aby sme boje na Donbase zastavili

22.08.2017 21:19

Kyjev chce oznámiť prímerie vo východnom Donbase od 25. augusta alebo 1. septembra.

ischia, zemetrasenie, taliansko, chlapec, maly chlapec

Potlesk pre bratov, ktorých po otrasoch na Ischii uväznili trosky

22.08.2017 20:00

Taliansko so zatajeným dychom sledovalo drámu v Neapolskom zálive.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 75303x
Priemerná čítanosť článkov: 3138x

Autor blogu

Kategórie