Založ si blog

„Korektní developeri“ fy Subcentro pri výstavbe Domino, Jasovská ul.

Problematike výstavby Polyfunkčného súboru Domino na Jasovskej ul. som sa venoval v mojom blogu http://baian.blog.pravda.sk/2014/08/25/polyfunkcny-subor-domino-je-starosta-petrzalky-klamar-alebo-je-obetou-zavadzania-stavitelov/, kde som opísal „vrúcny“ vzťah starostu Bajana k tejto stavbe. Zároveň som popísal porušovanie zákonných noriem – nesúlad medzi štruktúrou bytov v stavebnom povolení a predávanou štruktúrou bytov staviteľmi, nedostatočný počet parkovacích miest a pod.

Medzitým sa udiali ďalšie skutočnosti. Ing. arch. Juraj Duška, spolumajiteľ a konateľ fy Subcentro, sa  zviditeľnil aj týmto vyhlásením http://www.tasr.sk/ots/ots-projekt-domino-v-petrzalke-je-v-s/19055-clanok.html   a chcem k nemu zaujať stanovisko.

„Konateľ stavebnej spoločnosti Subcentro s.r.o. Juraj Duška tvrdí, že spoločnosť splnila všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi na to, aby stavbu mohli dokončiť.

„Týmto tlakom sa snažia dosiahnuť, aby sa v tomto prípade nerozhodovalo na základe dôkazov, stanovísk a najmä zákonov, ale aby stavba Domino, ktorá už bola raz riadne povolená a momentálne sa dodatočne legalizuje, bola za každú cenu odstránená. V procese stavebného povoľovania ako aj v procese dodatočnej legalizácie sa pritom nenašli prekážky, ktoré by bránili stavbu dokončiť,“ uviedol Duška.“

Ale našli, našli, p. Duška. Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby s výzvou na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie stavby prevzal stavebník SUBCENTRO s.r.o. dňa 17.12.2013. Stanovená lehota na podanie žiadostí s požadovanými prílohami tak uplynula dňa 15.02.2014. Stavebníci boli v rozhodnutí výslovne upozornení, že ak nebude úplná žiadosť s požadovanými prílohami v stanovenej lehote predložená alebo ak sa na ich podklade preukáže rozpor stavby s verejným záujmom, stavebný úrad rozhodne podľa § 88a ods. 2) stavebného zákona o odstránení stavby. Stavebník SUBCENTRO s.r.o. postupne predkladal požadované doklady podľa výzvy zo dňa 5.12.2013 nasledovne:
– dňa 13.2.2014 – žiadosť o dodatočné povolenie predložil pre „Bytové domy A, B, C“ s prílohami:
1. 2x PD zmena stavby
2. List vlastníctva 4698, kopia katastrálnej mapy
3. Žiadosť o predlženie lehoty zo dna 10.02.2014
Po uplynutí lehoty dokladal:
– dňa 18.2.2014 – vyjadrenie RUVZ Bratislava zo dňa 14.02.2014
– dňa 21.2.2014 – stanovisko Mestskej časti Bratislava – Petržalka, č.: 2303/2014/12-OURaD/Ko2 zo dňa 14.02.2014 – 2x,
– prehlásenie zo dňa 16.12.2013 – Ing. Ján Franz – 2x;
– sprievodná správa pre stavbu Polyfunkčný súbor DOMINO, objekty A, B, C, stupeň PD: Projektová dokumentácia pre dodatočné povolenie stavby – 2x,
– expertízne posúdenie – TIGarch s.r.o., sv. Cyrila a Metoda 134/48, 013 06 Terchová – 2x.
– dňa 24.2.2014 – žiadosť o stanovenie správneho poplatku
– dňa 7.3.2014 – doložil výpis z účtu o zaplatení správneho poplatku,
– dňa 21.3.2014 – list vlastníctva 3745 a katastrálna mapa predmetného územia
– doplnok k Expertíznemu posúdeniu z februára 2014
– projektová dokumentácia objekty A+B+C, popis zmien je obsiahnutý v Súhrnnej sprievodnej a technickej správe.

Samozrejme, že dopĺňali mnoho iných podkladov ešte v máji 2014 a starosta Bajan „trpezlivo“ čakal, neprekážalo mu, že 60 dňová lehota dávno vypršala. Veď preto vydal Dodatočné stavebné povolenie až  2.6.2014, inak by to bol urobil skôr.

Skutočnosť, že stavebníci nepredložili všetky potrebné doklady vyplýva aj zo samotnej žiadosti stavebníka SUBCENTRO s.r.o. zo dňa 10.2.2014, ktorou požiadal MC Bratislava – Petržalka o predlženie lehoty na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby, vrátane predloženia požadovaných dokladov o ďalších 60 dní z dôvodu, že sa mu nepodarilo zabezpečiť všetky požadované podklady. Samotný stavebník SUBCENTRO s.r.o. teda potvrdil, že nepredložil žiadosť v takom rozsahu, aký je potrebný pre jej riadne prerokovanie  a teda nedodržal zákonnú lehotu. Dikcia relevantných zákonných ustanovení (§ 88a ods. 2 a opakovane § 88a ods. 5 zák. č. 50/1976 Zb.) nepripúšťa správnu úvahu ani predĺženie lehôt pri dodatočnom povoľovaní stavieb. Stavebný úrad má ex lege nariadiť odstránenie stavby ak vlastník stavby nepredloží v určenej lehote požadované doklady. Uvedené ustanovenia jednoznačne stanovujú postup stavebného úradu, ktorý je povinný v prípade nepredloženia dokladov nariadiť odstránenie stavby.

Čiže aké „všetky podmienky ustanovené právnymi predpismi“ splnila spoločnosť Subcentro? Pán Duška, nezdá sa vám, že zavádzate? Samozrejme, že si to môžete dovoliť, keď vám kryje chrbát starosta Bajan a jeho bývalý podriadený, teraz šéf Okresného stavebného úradu BA, priameho nadriadeného orgánu SÚ MČ BA-PE, Mgr. Tomáš  Mateička, autor rozporuplného pôvodného stavebného povolenia, ktorý tak „dôkladne“ preskúmal súlad Stavebného povolenia s Rozhodnutím o umiestnením stavby a Územným rozhodnutím, až to vyústilo do Rozhodnutia o zastavení prác na stavbe. A je to aj tento „úradník“ http://www.pluska.sk/plus-7-dni/domov/vysmech-obcanovi-gasparovicovmu-synovi-skolaudovali-kontroverznu-megavilu.html. Keby tam sedeli ľudia rešpektujúci zákon, tak stavba Domino je dávno v likvidácii. Čiže nikto sa nesnaží dosiahnuť nič protizákonné, práve naopak, obyvatelia domu Jasovská 2-12 požadujú iba dodržiavanie zákonných noriem. P. Duška, vám to zrejme stále nedochádza!

„Ako však uviedol Duška, svetlotechnický posudok nevyhotovil znalec, ale bežný stavebný inžinier. „Posudok bol vyhotovený účelovo a neodborne. Pri posudku nebolo vyhotovené geodetické zameranie skutočného stavu, bola použitá neaktuálna dokumentácia z roku 2010 a výškové pomery boli odhadnuté. V posudku je napísané, že bol vypracovaný na základe poskytnutých údajov od obyvateľa existujúceho objektu na Jasovskej, čím bola absolútne spochybnená jeho objektívnosť a nezaujatosť. Naopak, svetlotechnický posudok k dodatočnej legalizácii bol vyhotovený v súlade s normami, podľa geodetického zamerania a na základe správnej projektovej dokumentácie,“

K svetlotechnickému posudku iba toľko, že už v roku 2007, mal voči stavbe Domino Obvodný úrad životného prostredia, Karloveská 2 nasledovné výhrady.

Citujem: „Pripomienky, požiadavky a odporúčania k zámeru :

Za negatívny fakt možno považovať, že na základe podrobnejšej analýzy podľa STN 73 0580-1 ZMENA 2, čl. 1.15. sa ekvivalentný uhol tienenia existujúcich vnútorných priestorov s trvalým pobytom ľudí prekročil nad 30° na vonkajšom povrchu obvodovej konštrukcie vo výške najmenej 2,0 m nad podlahou 3. NP (kontrolný bod) priliehajúcim k posudzovanému objektu. Ekvivalentné uhly tienenia sa posudzovali v skupine kontrolných bodov v oknách miestností polyfunkčného domu Jasovského č.2-12. Odporúčame upraviť konštrukciu budovy, prípadne odstup navrhovaných objektov od jestvujúcich okolitých bytových objektov tak, aby ekvivalentný uhol tienenia nebol prekročený. Na základe predloženej dokumentácie nemáme zásadné námietky voči navrhovaným Polyfunkčným objektom „DOMINO“ Jasovského ulica, Bratislava – Petržalka. Požadujeme však rešpektovať naše i v zámere uvádzané pripomienky a opatrenia.

Ing. Vladimír Benko

poverený výkonom funkcie riaditeľa“

Toto predkladal pôvodný investor F arch s.r.o. Podotýkam, že výška Domina sa odvtedy nezmenila. Zmenil sa síce počet podlaží zo 6 na 7, tým pádom sa znížila výška stropov, zmenila sa štruktúra objektov kvôli parkovacím miestam a najmä sa zmenila vzdialenosť Domina od fasády domu Jasovská 2-12 z 18,321 m na cca súčasných 16 m, čiže ešte k horšiemu. A vy si dovolíte tvrdiť, že všetko je v poriadku?! Asi nie, keď to nevyhovovalo ani vtedy. Spochybňujete zhotoviteľa svetlotechnického posudku, ale nie je to „bežný stavebný inžinier“. A vy to veľmi dobre viete. Veď v súčasnosti uznávate, že váš svetlotechnický posudok, spracovaný TIGArch s.r.o. /Ing. Guoth, Ing. Hanuliak, Ing. L. Maňková/, schválený Regionálnym úradom verejného zdravotníctva, konkrétne Ing. Tatiana Nahálková  a podpísaný MUDr. Otakar Fitz, regionálny hygienik/ je nevyhovujúci a zmanipulovaný. Momentálne hľadáte riešenie ako z toho „vykľučkovať“. Tak nerozumiem prečo zavádzate! Iba ak vás baví zamotávať sa do vlastných klamstiev. Veď nech to posúdi nezávislý odborník na svetlotechniku a potom sa oháňajte vaším svetlotechnickým posudkom od „znalca“.

Medzičasom obyvatelia Jasovskej 2-12 zorganizovali Verejné zhromaždenie na lúke pri stavbe Domino na tému bezohľadnej výstavby v Petržalke, kam pozvali okrem primátora, kandidátov na primátora, kandidátov na starostu Petržalky aj súčasného starostu Ing. V. Bajana. http://bratislava.sme.sk/c/7370277/pre-petrzalsku-stavbu-domino-su-ochotni-ist-na-sud-do-strasburgu.html Tento sa ospravedlnil listom z ktorého sa medzi riadkami dá vyčítať nasledovné. „Nech vám sľúbi hocikto, hocičo nedá sa momentálne nič robiť, lebo všetko je v rukách nášho človeka na Okresnom stavebnom úrade.“ Asi by sa mu ťažko pred publikom  vysvetľovalo, že určité obdobie sa „hral“ na investora tejto stavby. Namiesto účasti na tejto akcii si zorganizoval v tom istom termíne svoju predvolebnú „guľáš party“ v Sade J. Kráľa. Ale bola tam pracovníčka z Petržalských novín, ktorá svojím ničím nepodloženým, útočným a dezinformačným vystúpením pobavila celé publikum a nakoniec sa za svoje extempore ospravedlnila.

Akcia zrejme splnila svoje poslanie, lebo „namíchla korektných a zákonných noriem držiacich sa konateľov-developerov“ fy Subcentro. http://bratislava.sme.sk/c/7372987/stavebnici-domina-sa-stazuju-na-obyvatelov-bytoviek-na-jasovskej.html

„Konatelia si myslia, že Petržalčania tému zneužívajú a akcie obyvateľov označili za nátlakové a nekorektné.“

Už niekoľko týždňov sa podľa ich slov zástupcovia vlastníkov bytov na Jasovskej ulici 2 až 12 pokúšajú nepriamo zasiahnuť do odvolacieho konania na okresnom úrade. Chcú vraj „zmariť vykonateľnosť rozhodnutia stavebného úradu o dodatočnej legalizácii stavby.“

Podľa konateľov Subcentro sú dnes námietky ľudí neopodstatnené. Odvolávajú sa na to, že petržalský stavebný úrad objekt dodatočne povolil. „Stavba spĺňa zákonom stanovené podmienky a nič nebráni v jej dokončení,“ tvrdia konatelia.

Inak touto poslednou, „okrídlenou“ vetou argumentoval aj Ing. M. Kaňuščák /konateľ Subcentro/ pred vydaním, aj po vydaní Výzvy na zastavenie prác a Rozhodnutia o zastavení prác na stavbe Domino. A nebola to pravda! Obyvatelia domu na Jasovskej 2-12 bojujú za svoje práva len a len v rámci platných zákonných noriem. A tie im boli a sú upierané. Naproti tomu „korektní developeri“ Subcentra využívajú všetky, aj nezákonné, cestičky na presadenie svojich zištných záujmov. A čo je najsmutnejšie, aj na úkor zdravia obyvateľov v nedostatočne presvetlených bytoch v priľahlom dome. A na to už treba mať silný „žalúdok“. No bez „nezištnej“ pomoci bývalého investora stavby Domino a súčasného starostu, by to asi nešlo. Kto si tento článok pozorne prečíta, tak zistí, že je tam vlastne napísané: „Počúvajte vy chamraď, na našej strane sú peniaze a moc. A kde je moc je aj právo a zákon. My tú stavbu postaviť chceme a aj ju postavíme. Tak už konečne držte hubu!“ Ale nech si názor utvorí každý čitateľ.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková

Pokrytectvo? Zelená ministerka jazdila v USA autobusom. Za ňou letel prázdny tryskáč

22.09.2023 16:45

Vodu káže a víno pije. Nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková čelí po návšteve USA kritike.

Sídlo Čiernomorskej flotily, Sevastopoľ, vojna na Ukrajine, Krym

Danilov: Pod odpálení veliteľstva, má ruská Čiernomorská flotila len dve možnosti

22.09.2023 16:14

Proces je bolestivý, ale ukrajinské ozbrojené sily udierajú presne výlučne na objekty vojenskej infraštruktúry,“ uviedol Danilov.

prísaha, vojaci, Banská Bystrica

Slovenskej armáde pribudli cenné posily. Tretinu z nich tvoria ženy

22.09.2023 15:47

Slúžiť vlasti sa rozhodli v čase mnohých kríz, no idú do toho s veľkým odhodlaním.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 123078x
Priemerná čítanosť článkov: 5128x

Autor blogu

Kategórie