Založ si blog

Stavba Domino – Krištáľovo čistý starosta Bajan.

„Mestská časť Bratislava-Petržalka pri rozhodovaní o stavbe Domino na Jasovskej ulici vážne nepochybila.“ http://www.petrzalcan.sk/domino-neodstrania-zacne-nove-konanie  Naozaj nie?

No jednoznačne pochybil hlavný aktér tejto kauzy. A to bývalý investor stavby Domino, súčasný štatutár stavebného úradu Petržalka a vraj jej „starosta“, Ing. Vladimír Bajan.

Podľa Uznesenia Krajského súdu BA č. 1S/29/2014-188 1014200236 z 3.3.2015:

„Krajský súd v Bratislave ukladá žalovanému /Bajanov stavebný úrad/, aby v lehote 15 dní od doručenia tohto uznesenia, doručil žalobcom /obyvateľom Jasovskej/ svoje rozhodnutie č. UKSP 20651 TX1/11 Mt-151 zo dňa 27.10.2011 z dôvodu, že so žalobcami, ako účastníkmi konania nekonal, hoci s nimi mal konať.“

Ukladá mu povinnosť, citujem. „Po uskutočnenom doručení predloží správny orgán spisy súdu na rozhodnutie o žalobe. Ak sa v rámci správneho konania po vykonaní pokynu súdu na doručenie správneho rozhodnutia začne konanie o opravnom prostriedku, správny orgán o tomto súd bez zbytočného odkladu upovedomí.“ Lebo môže takéto konanie pozastaviť až do rozhodnutia o žalobe. Netvrdím, že to urobí. Aj súdy mávajú svoje „muchy“.

Z rozhodnutia Okresného stavebného úradu č. OU-BA-OVBP-2015/08216/MRV z 26.2.2015 vyplýva:

„Zrušuje napadnuté rozhodnutie č. 332/2014/10-UKSP/24-Ku-52 /Dodatočné stavebné povolenie/ zo dňa 2.6.2014 a vec mu vracia na nové prejednanie a rozhodnutie.“ Prečo ho zrušuje? Veď MČ BA-PE vôbec v ničom  vážne nepochybila.

V odôvodnení sa píše. Nie je to môj „výplod“, sú to presné citácie textu z uvedeného dokumentu a za tú  právno-stavbársku hantírku http://slovnik.azet.sk/slovnik-cudzich-slov/?q=hant%C3%ADrka  naozaj nemôžem. Hoci jej už tak trochu rozumiem.

„Okresný úrad Bratislava, OVBP, preskúmal predložený spisový materiál a napadnuté rozhodnutie v celom rozsahu, porovnal ho s príslušnými právnymi predpismi, najmä s príslušnými ustanoveniami správneho poriadku, stavebného zákona a jeho vykonávacími vyhláškami a dospel k záveru, že odvolaním napadnuté rozhodnutie je potrebné zrušiť a vrátiť prvostupňovému správnemu orgánu na nové prejednanie a rozhodnutie, nakoľko bolo vydané na základe nedostatočne zisteného skutkového stavu vecí.“ Čo je protizákonné a prvé vážne pochybenie MČ BA-PE.

„Odvolací orgán konštatuje, že výrok odvolaním napadnutého rozhodnutia je nepresný, nejasný a zmätočný, nezodpovedá zákonným požiadavkám a nevykazuje znaky jednoznačnosti a určitosti. Stavebný úrad v rozpore so žiadosťou stavebníkov, ktorí žiadali o vydanie dodatočného stavebného povolenia na zmenu stavby, síce vyzval stavebníkov na predloženie žiadosti o dodatočné povolenie na zmenu stavby, ale účastníkom konania a dotknutým orgánom oznámil už pokračovanie konania o dodatočnom povolení stavby, ako aj vydal napadnuté rozhodnutie o dodatočnom povolení stavby.“ Čo je ďalšie porušenie zákonov a druhé vážne pochybenie MČ BA-PE.

„Zmeny stavby, ktoré vyplývajú z PD predloženej k dodatočnému povoleniu stavby /zmeny stavby/ a sú zmenami stavby, oproti právoplatnému stavebnému povoleniu a jeho zmeny, a zároveň podliehajú posúdeniu príslušných dotknutých orgánov a správcov inžinierskych sietí, musí stavebný úrad vo „výzve“ konkrétne uviesť, ktoré záväzné stanoviská a vyjadrenia musia stavebníci predložiť k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby na preukázanie súladu stavby s verejnými záujmami. Stavebný úrad vo výzve požadované doklady nerozdelil na tie, ktorými majú stavebníci preukázať súlad zmeny stavby s verejnými záujmami a na ostatné požadované doklady. Ak dochádza k zmene napojenia stavby inžinierskymi sieťami, je potrebné taktiež nové vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, čo stavebný úrad opomenul.“ Aké pekné slovíčko opomenul. Ďalšie porušenie zákonov a tretie vážne pochybenie MČ BA-PE.

Čo sa týka svetlotechniky –  „V opätovnom prejednaní bude potrebné v rámci zákonných možností doriešiť kolíziu predložených znaleckých skúmaní tak, aby nové rozhodnutie vo veci malo v tomto ohľade nepochybný podklad.“ Investor a projektant p. Duška už urobil nejaké kroky, lebo si je vedomý toho, že ich „zmanipulovaný“ svetlotechnický posudok nemá šancu obstáť. „Povykrajoval“ zo stavby Domina určité časti, ale Okresný stavebný úrad hovorí – „K predloženým opatreniam doplneným v odvolacom konaní dňa 16.1.2015 uvádzame, že navrhnuté opatrenia by mali byť premietnuté do predloženej PD a overenej v konaní o dodatočnom povolení zmeny predmetnej nedokončenej stavby.“ Ďalší podvod a naozaj vážny. Ide o ohrozenie zdravia obyvateľov v 11 bytoch Jasovskej 2-12, na základe nedostatočne presvetleného bývania a štvrté vážne pochybenie MČ BA-PE.

„Odvolací orgán konštatuje, že stanovisko MČ Bratislava – Petržalka vydané z územnoplánovacieho hľadiska dňa 14.2.2014 nie je stanoviskom dotknutého orgánu, voči ktorému by odvolací orgán mal postupovať v zmysle § 140 ods. 6 stavebného zákona na základe odvolania odvolateľov proti obsahu tohto stanoviska. V zmysle § 140 ods.1 písm. b) je MČ BA-PE v danej veci na základe preneseného výkonu štátnej správy stavebným úradom a nie dotknutým orgánom. Hl. m. SR Bratislava v súlade s článkom 28 ods. 2 písm. d) Štatútu hl. m. SR Bratislavy, vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v Bratislave ako podklad pre rozhodovanie stavebných úradov v územných konaniach a v konaniach o dodatočnom povolení stavby.“ Ďalší nehorázny podvod, toto už raz Bajan urobil pred vydávaním pôvodného stavebného povolenia, len mu nemal kto oponovať, „opomenul“ totiž prizvať účastníkov stavebného konania. Piate vážne pochybenie MČ BA-PE.

A to sa Okresný stavebný úrad, zrejme pre „krátkosť“ času /veď spis tam ležal iba pol roka a podľa zákona na to majú 30 max. 60 dní/, nestihol venovať problematike parkovacích miest, nesúladu štruktúry stavaných a predávaných bytov s povolenou výstavbou bytov, nedodržaným lehotám pri predkladaní dokladov k dodatočnému stavebnému povoleniu atď.

Čo k tomu dodať? Milí Pertržalčania, zvolili ste si „capa za záhradníka“. Toho neprerobí nikto. Ide mu iba o jeho kšefty. Na svojich voličov si spomenie tesne pred ďalšími voľbami. Možno ani nie. Veď mu budú stačiť seniori, ktorých „nasáčkuje“ do blokov „D“ a „E“ polyfunkčného objektu Domino. Tí budú spievať ódy na tohto ľudomila a krištáľovo čistého človeka.

Tento „developer-starosta“ sa pokúša o vyplávanie z daných problémov a naďalej sa snaží, najmä petržalskú verejnosť, ubezpečiť o tom, že koná iba v rámci platných zákonných noriem. Ako vidíme, nekoná! Prekrúca fakty a jednoznačne dokazuje, že stojí na strane súčasných developerov  stavby a nie obyvateľov Petržalky. Konečne  odkryl karty. Je jasné, že stavba Domino je jeho „srdcovka“, hoci ich má viac, napr. BAJO.  V tomto V. Bajanovi výdatne pomáha tiež jeho hovorkyňa Michaela Platznerová, čo je logické, je za to platená. http://bratislava.sme.sk/c/7695966/okresny-urad-stavbu-petrzalskeho-domina-nezastavil.html Tá sa nerozpakuje používať nejaké klišé výroky, najmä p. Skovajsu, čo je totálne kontraproduktívne a dokonca hlúpe. Týmto vyhlásením, akoby p. Skovajsa povedal – „Áno pri vydávaní pôvodného stavebného povolenia /2011/ sme chceli manipulovať s právoplatným Územným rozhodnutím z roku 2009, no zlyhal /chybu urobil/ úradník.“

Niečo sa zmenilo príchodom Subcentra. Milín Kaňuščák a Juraj Duška prišli zlízať smotanu. Veľmi zaujímavé figúrky, no namiesto šľahačky, šľapli do lajna. Môžu za to poďakovať starostovi Bajanovi, hoci svoj podiel viny nesú aj oni.

Dovtedajší investori stavby boli  iba jeho „lipicany“. Samozrejme s určitým podielom na zisku.

Myslím tým Bajoprojekt, jeho brat Marián Bajan,  prvý investor stavby, celkovo trojnásobný „majster“ investor, tiež autor projektu k územnému konaniu na magistráte Bratislavy, kde pán primátor Ďurkovský, ako prvý, urobil z územného plánu mesta Bratislavy, pre danú oblasť Petržalky, „trhací kalendár“. Ostatní starostovia už šli v jeho šľapajach.

F arch /FaF ateliér/, Miroslava Franzová so svojím Jozefom. Dcéra prvého Bajanovho spoločníka v súkromnej firme a súčasná šéfka jeho stavebného úradu. Investorka stavby pri územnom konaní na magistráte BA. Autorka projektov pri územnom konaní a stavebnom konaní na petržalskom stavebnom úrade. Takými rozporuplnými.

Aquaterm , Miroslav Skovajsa, jeho sused,  kamarát, bývalý hlavný kontrolór Petržalky, bývalý riaditeľ Bajanovho petržalského miestneho podniku služieb. Investor stavby po vydaní stavebného povolenia a súčasný spoluinvestor Domina. „Majiteľ“ stavebných pozemkov, zakúpených a vyňatých z uzávery na stavbu „električky“ za veľmi zaujímavých okolností. Ten, ktorý povedal tú okrídlenú vetu o manipulácii s projektom pre územné rozhodnutie a odvtedy len pritakáva Subcentru a mlčí.

Že Okresný stavebný úrad nerozhodol v tejto kauze jednoznačne, a to vydaním rozhodnutia o odstránení stavby Domino, je totálne alibistické, ale aj logické. Veď mu šéfuje Tomáš Mateička, ktorý za svoj kariérny vzostup vďačí starostovi Bajanovi. On sa nemalou mierou pričinil o to, ako to s Dominom vypadá. No platí za to krutú daň. Darmo, kto chce s vlkmi žiť, musí s nimi vyť. Je ale nepochopiteľné, prečo mu súčasná vládna garnitúra takýto postup toleruje. Myslím tým nielen zodpovedných ministrov, ale celú vládu,  ktorá ho do tejto funkcie v roku 2012 nominovala. Urobil už dosť prešľapov, ktoré museli naprávať na ministerstve.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Viktor Orbán

Orbán pred eurovoľbami pritvrdzuje: Nepošleme mladých Maďarov do vojen cudzích krajín. Gulyás školil Macrona

28.05.2024 18:25

Šéf úradu maďarskej vlády zase vyzval francúzskeho prezidenta, aby rešpektoval fakty v kampani do nadchádzajúcich eurovolieb.

SR Bratislava RTVS protestný pochod BAX

Stíchne RTVS na tri hodiny? Šimkovičová hovorí o koordinovanej akcii organizátorov, vedenia a politických strán

28.05.2024 18:17

Podľa rezortu kultúry nemajú zamestnanci na tento typ protestu „zákonom priznanú možnosť“ a nemôžu „organizovane prerušiť výkon práce".

Pellegrini, Čaputová, atentát, vyhlásenie

Čaputová vetovala novelu zákona o FPU: Legislatíva môže ohroziť slobodu umenia

28.05.2024 18:02

V ustanovení novely vidí rozpor s ústavou, legislatíva môže podľa nej ohroziť slobodu umenia.

tbilisi, gruzínsko, protest

Gruzínsky parlament prelomil veto prezidentky k zákonu o zahraničných agentoch

28.05.2024 17:56

Prezidentka má teraz päť dní na to, aby zákon potvrdila. Ak tak neurobí, podpíše ho predseda parlamentu.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127478x
Priemerná čítanosť článkov: 5312x

Autor blogu

Kategórie