Založ si blog

DOMINO – Súdy, developeri a stavebné úrady – „spolupráca“ čisto náhodná?

Žaloby, zákonné normy a súdne rozhodnutia sú veľmi nezáživným druhom „literatúry“. Žiaľbohu sa im v tomto článku neviem vyhnúť. Chcem opísať jedno zaujímavé rozhodnutie Krajského súdu Bratislava, predsedníčka senátu JUDr. M. V., PhD. Žalobcovia, obyvatelia 12. posch. domu Jasovská 2-12 podali dňa 17.2.2014 žalobu na Mestskú časť Bratislava – Petržalka /štatutár Ing. V. Bajan, starosta/ s vedľajšími účastníkmi – developermi Aquaterm s.r.o. a Subcentro s.r.o.  „Návrh na preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. UKSP č. 20651 TX1/11 Mt-151 /Stavebné povolenie Polyfunkčný súbor Domino zo dňa 27.10.2011 a návrh na odklad vykonateľnosti podľa par. 250 ods. 2 O.s.p.“. Nechcem citovať celú žalobu, je to nudné a nezáživné. Okrem iného požadujú výrok súdu, aby im uznal práva  účastníkov konania pri tejto stavbe, ktoré im boli doteraz upierané. Tejto časti sa chcem venovať. Podotýkam, že priečelia ich domu a objektov Domina so 7 nadzemnými podlažiami sú od seba vzdialené 16 m /pri výstavbe rodinných domov, aj prízemných, je stanovená min. vzdialenosť 7 m/.

Samozrejme, že k tejto žalobe sa vyjadrila aj žalovaná strana, MČ BA-PE v zastúpení štatutára V. Bajana, starostu Petržalky a bývalého investora, stavebníka, developera stavby Polyfunkčný súbor Domino. Áno, Ing. Vladimír Bajan mal v roku 2010 politické prázdniny bez verejnej funkcie a spolu s bratom Ing. M. Bajanom /Bajoprojekt s.r.o./ a Ing. M. Skovajsom /Aquaterm s.r.o./ založili Dobrý domov s.r.o. ako spoločníci a konatelia. Táto spoločnosť vystupovala ako investor stavby Polyfunkčný súbor Domino, Jasovská ul., bližšie tu

http://baian.blog.pravda.sk/2014/08/25/polyfunkcny-subor-domino-je-starosta-petrzalky-klamar-alebo-je-obetou-zavadzania-stavitelov/ .

Nechcem tu popisovať celú jeho „obhajobu“, dôležitý je výrok súdu.

 

Tak sa pozrime na časť výroku, odôvodnenia a názor p. JUDr. M. V. /spis je vedený pod zn. IS 29/2014/ zo dňa 15.5.2014. Tu už budem určité pasáže citovaťa komentovať.

„Krajský súd v Bratislave konanie zastavuje.“

 „Ak žalobu podá niekto, kto tvrdí, že mu rozhodnutie správneho orgánu nebolo doručené, hoci sa s ním, ako s účastníkom konania malo konať, súd musí zistiť, či žalobcovia mali byť účastníkom správneho konania v zmysle správneho poriadku, resp. osobitného právneho predpisu, ktorým v tomto prípade je stavebný zákon.

Podľa ust. § 59 ods. 1 účastníkmi stavebného konania sú:

a) stavebník,

b) osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám na nich vrátane susediacich pozemkov a stavieb, ak ich vlastnícke alebo iné práva k týmto pozemkom a stavbám môžu byť stavebným povolením priamo dotknuté,

c/ ďalšie osoby, ktorým toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov,

d/ stavebný dozor alebo kvalifikovaná osoba,

e/ projektant v časti, ktorá sa týka projektu stavby.

Z obsahu administratívneho spisu pre súd vyplynulo, že bytové domy Jasovská 2-12, ktorými obyvateľmi sú žalobcovia, nie sú susediace stavby k stavbe povolenej napadnutým rozhodnutím. Medzi predmetnými domami Jasovská 2-12 a povolenou stavbou sa nachádza nebytová budova popisné č. 3519 /pozn. objekty pod terasou náležiace k domu/, na pozemkoch parc. č. 2464/77, 2464/79, 2464/81 a 2464/83 s piatimi obchodnými prevádzkami vo vlastníctve tretích osôb, ďalej stavba-pochôdzna terasa na pilotoch na pozemku /pozn. súčasť bytového domu/ parc. č. 2464/49, 2464/48, 2464/78, 2464/80, 2464/82 a 2464/84 kú. Petržalka, ktoré sú vo vlastníctve hl. mesta SR Bratislavy. Tieto stavby sú stavbami, ktoré priamo susedia s povolenou novostavbou.

Podľa názoru súdu žalovaná pri vydávaní napadnutého povolenia správne vychádzala z okruhu účastníkov určených v územnom rozhodnutí o umiestnení stavby.

Žalobcovia podľa názoru súdu nepreukázali procesnú aktívnu legitimáciu na doručenie predmetného rozhodnutia podľa ust. § 250b ods. 2 OSP. Pokiaľ sa títo účastníci domnievajú, že by mohli byť účastníkmi stavebného konania, mali sa postavenia účastníkov konania domáhať v správnom konaní žiadosťou o zaradenie do okruhov účastníkov konania. Vzhľadom k tomu, že títo tak neurobili , žalovaná postupovala podľa názoru súdu v súlade so zákonom, keď v stavebnom konaní vychádzala zo známeho okruhu účastníkov konania určených v územnom rozhodnutí o umiestnení predmetnej stavby. Žalobcov nezahrnula do okruhu účastníkov konania podľa ustanovenia § 59 ods. 1 písmeno b/ stavebného zákona, nakoľko nejde o majiteľov k susedným stavbám predmetnej nehnuteľnosti.

Na základe vyššie uvedených skutočností, senát Krajského súdu v Bratislave dospel k právnemu záveru totožného so záverom žalovaného  a konštatoval, že predmetným rozhodnutím  žalovaného správneho orgánu nedošlo k porušeniu procesných práv žalobcov.

Toto rozhodnutie senát Krajského súdu v Bratislave prijal pomerom hlasov 3:0 /§ 3 ods. 9 zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011/.“

Samozrejme, že obyvatelia Jasovskej 2-12 sa proti tomuto verdiktu odvolali na Najvyšší súd SR. Tu sa natíska niekoľko otázok na predsedníčku senátu JUDr. M. V. :

  • 1. Prečo zastavila konanie bez pojednávania, to jej stačili dôvody bývalého investora stavby Domino, súčasného starostu Petržalky /žalovaného/ Ing. V. Bajana?
  • 2. Pozná pojem „susediace stavby“ iba podľa § 59 ods. 1 Stavebného zákona, alebo zákon čítala aj ďalej? Lebo stavebný zákon vysvetľuje tento pojem v „§ 139 Vymedzenie niektorých pojmov

 (2) Ak sa v tomto zákone používa pojem

 d) „susedná stavba„, rozumie sa ňou aj stavba na takom pozemku, ktorý nemá síce spoločnú hranicu s pozemkom, o ktorý v konaní podľa tohto zákona ide, ale jej užívanie môže byť navrhovanou stavbou dotknuté“.

 Čiže medzi jednou a druhou stavbou môže byť aj rieka, cesta, x stavieb, y pozemkov aj tak to môže byť dotknutá susedná stavba a tu ide o prvý, iba 16 m vzdialený  dom, od stavaného objektu so 7 nadzemnými podlažiami. Nemusia to byť len „priamo susediace“ pozemky a stavby. Potvrdzuje to aj rozhodovacia  prax Najvyššieho súdu SR v konaniach č.k. 1Sžo 3/2007 alebo č.k. 8Sžo 234/2010, ktoré potvrdzujú správnosť  záverov žalobcov, obyvateľov domu Jasovská 2-12.

 Ak by sa pojednávalo tak by sa to vysvetlilo, ale zrejme jej stačilo „vysvetlenie“ starostu Bajana, Subcentro s.r.o. a Aquaterm s.r.o., všetko developerov-investorov, či už súčasných alebo minulých, stavby Domino. Kto má teda eminentný záujem na tom, aby bolo vydané takéto rozhodnutie /uznesenie/ Krajským súdom Bratislava?

  • 3. „Žalobcovia podľa názoru súdu nepreukázali procesnú aktívnu legitimáciu…“ a ani nemohli, lebo  „zastavila konanie bez pojednávania“. Boli by jej jednoducho vysvetlili, že v r. 2007 pri rokovaní o investičnom zámere Domino, boli prizvaní ako účastníci konania. Nakoľko mali pripomienky a nesúhlasili s týmto zámerom, za záhadných okolností o „účastníctvo“ prišli. Jednoducho ich stavebný úrad MČ BA-PE „opomenul“ prizvať k pojednávaniam o Územnom rozhodnutí, Rozhodnutí o umiestnení stavby a k Stavebnému konaniu /stavebné povolenie/. Dokonca začatie územného ani stavebného konania na stavbu Domino nebolo vyhlásené verejnou vyhláškou, čo je ďalšie hrubé porušenie zákona. Potvrdil to svojím podpisom M. Štefánik, prednosta MČ BA-PE. Všetko sa to robilo „za zatvorenými dverami“. Tak „procesnú aktívnu legitimáciu“ si mohli jedine „vycucať z prsta“. Obyvatelia Jasovskej 2-12 si mysleli, že po ich pripomienkach k investičnému zámeru všetko skončilo a od výstavby Domina sa upustilo. Krutú pravdu zistili až 30.9.2013, keď im pod oknami začali brázdiť stavebné stroje a developeri sa oháňali „platným“ stavebným povolením. Bol to pre nich šok. Ale to p. predsedníčku senátu a celý senát zrejme netrápilo, veď to prijali pomerom hlasov „3:0“ /vyzerá to ako kontumačný výsledok/
  • 4. Celé „odôvodnenie“ predsedníčky senátu je napísané podľa scenára, ktorý jej predložil v reakcii /obhajobe/ na podanú žalobu starosta Bajan. Dokonca niektoré pasáže sú doslova citované. No je tu malý zádrheľ. Starosta Bajan 28.4.2014 poslal na Krajský súd BA jeden zaujímavý list Doplnenie dôkazov k žalobe, kde sa uvádza, citujem: „…stavebný úrad /MČ BA-PE/ dňa 31.3.2014 listom zn. …. oznámil pokračovanie v konaní o dodatočnom povolení stavby v zmysle § 88a stavebného zákona.

Oznámenie pokračovania v tomto konaní stavebný úrad oznámil dotknutým orgánom verejnou vyhláškou a všetkým účastníkom konania , medzi ktorých určil vlastníkov susedných pozemkov, vlastníka susediacej nebytovej budovy súp. č. 3519, vlastníkov bytov a nebytových priestorov v bytových domoch súp. č. 3069, 3042, 3039, s uvedením mien všetkých známych účastníkov konania, vrátane všetkých žalobcov. …

Žalobcovia ako účastníci tohto konania budú mať možnosť uplatniť svoje práva využitím riadnych a mimoriadnych prostriedkov proti rozhodnutiu vo veci.

Priznaním práva účastníka konania všetkým žalobcom v konaní o dodatočnom povolení stavby Polyfunkčné objekty Domino, ktorým stavebný úrad rozhodne o stavbe spôsobom uvedeným v cit. ust. § 88a stavebného zákona, odpadol dôvod na konanie na súde vo veci žaloby, ktorou sa žalobcovia domáhajú práv byť účastníkmi konania.“

Čiže stavebný úrad MČ BA-PE, starosta Bajan uznal za účastníkov konania obyvateľov Jasovskej 2-12 a oznamuje to súdu približne 2 týždne pred vynesením rozhodnutia. Na prvý pohľad sa to zdá ako pekné gesto. No je to naozaj tak? Starosta Bajan týmto iba dokazuje, že podľa dikcie správneho poriadku a stavebného zákona, obyvatelia Jasovskej 2-12 naozaj patrili a patria do okruhu účastníkov konania a ich práva im boli doteraz upierané. Keď im tieto práva prináležia pri „konaní o dodatočnom povolení stavby“, prečo im ich nepriznal aj pri vydávaní pôvodného  stavebného povolenia 27.10.2011? Veď o to predsa išlo v podanej žalobe. Prečo teda, podľa V. Bajana „…odpadol dôvod na konanie na súde…“? No asi preto, že by pri konaní vyplávali na povrch aj iné skutočnosti a fakty o ktorých tu píšem. Ale prečo predsedníčka senátu vyniesla opačný verdikt a síce, že obyvateľov Jasovská 2-12 neuznala za účastníkov konania, mi nie je jasné?! Aj napriek tomu, že už od r. 2007 boli voči ich domu spracovávané svetlotechnické posudky tejto novostavby, čiže dom Jasovská 2-12 je priamo „dotknutý“ stavbou Domina. Ešte malá perlička, posledný svetlotechnický posudok na vzdialenosť 16 m nesedí /dala si ho vypracovať spoločnosť Subcentro/ a predstavte si, že ho Regionálny úrad verejného zdravotníctva schválil, konkrétne Ing. Tatiana Nahálková a regionálny hygienik MUDr. Otakar Fitz. Čiže nielen súdy, aj iné štátne inštitúcie majú „vrelší“ vzťah k developerom, ako k obyvateľom.

  • 5. Kto teda má eminentný záujem na dostavaní projektu Domino aj za cenu porušovania zákonných noriem? Komu najviac prekážajú neustále protesty a hájenie svojich práv obyvateľmi Jasovská 2-12? Kto potrebuje definitívne vylúčiť z okruhu účastníkov konania, obyvateľov Jasovská 2-12, ktorí neustále do týchto nezákonností „rýpu“?

 

Skúsme nazrieť trošku do histórie vzniku projektu Domino. Od roku 2006 do zahájenie výstavby v r. 2013 ovládal figúrky na šachovnici jeden jediný „veľmajster“. A to len preto, že všetky figúrky boli jeho. On rozhodoval kto a kedy bude investorom stavby, kto bude projektantom stavebnej dokumentácie, kto bude „vlastníkom“ pozemkov pod stavbou a pod. Mierne sa to zmenilo až príchodom investora Subcentro s.r.o. v r. 2013, lebo to je „svojbytný“ subjekt nepodliehajúci „veľmajstrovi“. Na tomto projekte sa, ako investor, vystriedalo niekoľko firiem. Začala to F arch s.r.o. /Ing. Franz, Ing. Franzová/, Bajoprojekt s.r.o. /Ing. M. Bajan/, znovu F arch /zatiaľ zloženie ako pri projekte výstavby BAJO a podobné výstavba Antolská pri Draždiaku, žeby náhoda?/, Dobrý domov s.r.o. /Ing. V. Bajan, Ing. M. Bajan, Ing. Skovajsa/, Bajoprojekt, Aquaterm s.r.o. /Ing. Skovajsa/ a nakoniec Aquaterm a Subcentro s.r.o. /Ing. J. Duška, Ing. M. Kaňuščák/. Všetci títo účastníci, okrem Subcentra, sú veľmi úzko previazaní s Ing. Vladimírom Bajanom, viď:

http://pavolkaplan.blog.pravda.sk/2014/09/16/v-tomto-state-si-mozes-robit-co-chces-ak-mas-urad/

Pri stavebnej dokumentácii sa tiež vystriedalo niekoľko firiem, pre investora F arch – Bajoprojekt, pre Bajoprojekt – F arch, pre Dobrý domov – F arch /zväčšený objem stavby pre stavebné povolenie oproti projektu pre územné rozhodnutia, otázkou zostáva „na podnet koho?“ bola stavba zväčšená, no musel to byť niekto z trojice konateľov V. Bajan, M. Bajan, M. Skovajsa alebo pochybenie projektantov M. Franzová, J. Franz, stavba sa nedala umiestniť na stavebné pozemky Domina podľa Rozhodnutia o umiestnení stavby a Územného rozhodnutia iba priblížením stavby o cca 2 m k domu Jasovská 2-12/ a pre dodatočné stavebné povolenie aj Ing. arch. Duška /Subcentro/.

Všetko klapalo ako malo, starosta Bajan držal naďalej „svoje ochranné krídla“ nad developermi Domina. Schválil všetky možné zmeny pred dokončením stavby – navýšenie podlaží so 6 na 7, vypustenie podzemného podlažia na parkovanie /parkovacie miesta teraz chýbajú/, zmeny štruktúr využitia objektov aj kvôli parkovacím miestam atď. – len, aby zabezpečil pre nich čo najväčší zisk a najnižšie náklady. Na obyvateľov Petržalky pritom akosi pozabudol. Vydal stavebné povolenie a všetko „perfektne“ fungovalo až do zahájenia výstavby v septembri 2013. Na základe aktivít obyvateľov Jasovská 2-12 nakoniec vyplávali na povrch všetky, pred verejnosťou utajované machinácie, pochybenia, podrazy a vyústilo to do Rozhodnutia o zastavení stavby 31.1.2014.

Ale bývalý investor Domina, starosta Bajan zabojoval a vydal v júni 2014, pre súčasných investorov Subcentro a Aquaterm, Dodatočné stavebné povolenie aj napriek nesporným dôkazom o porušení zákonných noriem, asi sa riadil heslom „psi štekajú, ale karavána ide ďalej“. Po odvolaní obyvateľov Jasovskej 2-12 o ňom momentálne rozhoduje nadriadený orgán, Okresný stavebný úrad Bratislava, kde šéfuje Mgr. T. Mateička, bývalý pracovník stavebného úradu Petržalka a autor rozporuplného pôvodného stavebného povolenia pre Domino. On „porovnával“ súlad medzi územným rozhodnutím, rozhodnutím o umiestnení stavby a stavebným povolením tak „dôkladne“, až to vyústilo do zastavenia prác na Domine. Nič nesedelo.

Najagilnejším developerským obhajcom dodržiavania právnych noriem staviteľmi pri výstavbe Domino je, popri starostovi V. Bajanovi http://www.petrzalka.sk/2013-12-23-fakty-v-suvislosti-so-stavbou-domino-na-jasovskej-ulici/, Ing. Duška konateľ developerskej firmy Subcentro. ktorý sa nedokáže zbaviť svojich obskúrnych pripomienok k obyvateľom Jasovskej 2-12  viď tu:

http://www.tasr.sk/ots/ots-projekt-domino-v-petrzalke-je-v-s/19055-clanok.html,  tiež tu http://bratislava.sme.sk/c/7372987/stavebnici-domina-sa-stazuju-na-obyvatelov-bytoviek-na-jasovskej.html a tu http://spravy.pravda.sk/regiony/clanok/327491-odvolanie-voci-povoleniu-pre-petrzalske-domino-podporilo-200-ludi/.

Ing. Skovajsa /Aquaterm/sa do tohto diania veľmi nezapája.

Ing. Duškovi sa nečudujem, veď háji svoje záujmy, len by to mal robiť korektne, dodržiavať zákon a nejednať v duchu „my to postaviť chceme a aj to postavíme“, bližšie tu http://baian.blog.pravda.sk/2014/09/12/korektni-developeri-fy-subcentro-pri-vystavbe-domino-jasovska-ul/. V žiadnom svojom vystúpení si neodpustí poznámky, že všetko okolo výstavby Domina je v absolútnom poriadku a môžu, kedykoľvek začať stavať. Čo je samozrejme lož, napr. ich svetlotechnika nesedí, parkovacie miesta chýbajú, stavebné povolenie hovorí o výstavbe 54-1 izb., 18-2 izb. a 18-3 izb. bytoch, ale Subcentro stavia a predáva  54-2 izb. a 36-3izb. bytov, čo má vplyv aj na počet parkovacích miest /STN 736110 Odstavné stojiská: Viacpodlažné domy: 1 izbové byty-1/byt, 2 izbové byty-1,5/byt, 3 a viac izbové byty- 2/byt/ a znamená to, že sa buduje čierna stavba a pod.

Je toho podstatne viac a všetci, vrátane starostu Bajana, Mgr. T. Mateičku o tom vedia. Z momentálnej suity okolo Domina, jedine Ing. Duška popiera právo účastníkov konania pre obyvateľov Jasovská 2-12 a opiera sa o rozhodnutie Krajského súdu.

Keby p. predsedníčka senátu JUDr. M. V., PhD, bola namiesto „Krajský súd v Bratislava konanie zastavuje.“, konanie uskutočnila boli by jej známe všetky tieto fakty.Takže neviem čo s takýmito sudcami, ktorí sa dajú ľahko „ovplyvniť“ a nevedia pochopiť ani pojem „susedná stavba“, hoci je to v príslušnej právnej norme úplne jasne vysvetlené. Uvažovalo sa o previerkach sudcov, ale na inej báze. Politika do súdnictva nepatrí. Ale po tejto skúsenosti by som bol za to, aby profesijné previerky sudcov boli. Podotýkam profesijné. Veď aj lekári si musia robiť atestácie. Alebo ako u recidivistov, „trikrát a dosť“. Urobíš trikrát zlé rozhodnutie, ktoré musí korigovať /zmeniť/ nadradený súd, vyzleč talár! Môžeš si ho ponechať a používať doma ako župan alebo kúpací plášť, ale nikdy viac v súdnej sieni.

Tag:

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Fukušima

Vypúšťanie vody z Fukušimy do mora je bezpečné, hovoria experti z Británie a ČR

22.09.2023 17:44

Vypúšťanie 1,34 milióna ton upravenej rádioaktívnej vody do Tichého oceánu sa začalo v auguste, viac ako 12 rokov po jadrovej havárii.

Marine Le Penová

Parížska prokuratúra žiada postaviť Le Penovú pred súd za spreneveru peňazí

22.09.2023 17:16

Hrozí jej desaťročný trest odňatia slobody, pokuta milión eur aj zákaz zastávať verejnú funkciu na desať rokov.

Nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková

Pokrytectvo? Zelená ministerka jazdila v USA autobusom. Za ňou letel prázdny tryskáč

22.09.2023 16:45

Vodu káže a víno pije. Nemecká šéfka diplomacie Annalena Baerbocková čelí po návšteve USA kritike.

Sídlo Čiernomorskej flotily, Sevastopoľ, vojna na Ukrajine, Krym

Danilov: Po odpálení veliteľstva má ruská Čiernomorská flotila len dve možnosti

22.09.2023 16:14

Proces je bolestivý, ale ukrajinské ozbrojené sily udierajú presne výlučne na objekty vojenskej infraštruktúry,“ uviedol Danilov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 123086x
Priemerná čítanosť článkov: 5129x

Autor blogu

Kategórie