Založ si blog

Starosta Bajan a Domino – „Klamár Bajan – starosta pre všetkých obyvateľov“

Starosta Bajan, v súvislosti so stavbou Domino, prijal niektoré rozhodnutia, ktoré veľmi škodia, nielen samotnej Petržalke, ale najmä jej obyvateľom. Popritom sa stavia do pozície obhajcu ich práv, citujem z jeho povolebného prejavu: „Som presvedčený, že úspech samosprávy je v jej schopnosti viesť s obyvateľmi permanentný konštruktívny dialóg. Obyvateľom Petržalky preto garantujem, že aj naďalej bude náš miestny úrad otvorený nápadom, názorom a návrhom verejnosti. Aj naďalej budeme pri rozhodnutiach sledovať princíp dobrej správy vecí verejných pre dobrý život Petržalčanov.“

Tieto sľuby a garancie sú veľmi pekné, určite lahodiace každému, ale iba v prípade, keď sú myslené úprimne, vážne a ak ich chce naplniť aj skutkami. Smutné však je, keď o nich musí rozhľadenejší  obyvateľ Petržalky pochybovať, na základe predchádzajúcich činov, počas jeho doterajšieho dlhoročného starostovania. Pri niektorých jeho rozhodnutiach, môžeme skôr hovoriť o strpčovaní života Petržalčanov a dokonca zhoršovaní, už aj tak zlej situácie, niektorých problematických oblastí samotnej mestskej časti. Čie záujmy háji a sú mu  prednejšie, ako záujmy obyvateľov? Prečo robí jednostranné rozhodnutia namierené proti záujmom obyvateľov, najmä keď sa to týka developerskej činnosti? Prečo to robí aj za cenu porušenia zákonných noriem? Čo je za tým?

O jeho praktikách, zneužívaní právomocí, porušovaní zákonov,„rodinkárstve“ a konflikte záujmov hovorí aj táto malá epizódka z „dejín“ smutne slávnej stavby Domino na Jasovskej ul. O jeho nehoráznych klamstvách svedčí aj tento jeho pamflet. http://www.petrzalka.sk/2013-12-23-fakty-v-suvislosti-so-stavbou-domino-na-jasovskej-ulici/ . Citujem jeden úryvok: „Nijakým spôsobom som nikdy nepomáhal svojmu bratovi, nerozhodoval ani neschvaľoval žiadny jeho projekt. Nemohlo a nemôže preto ísť o konflikt záujmov ani o rodinkárstvo. Nikto doposiaľ neuviedol, v čom konkrétne som bratovi pomohol, v čom som ho zvýhodnil, všetko sú to len nepodložené špekulácie.“ Tak sa na tie „nepodložené špekulácie“ pozrime.

Dňa 22.9.2011 podal Aquaterm  s.r.o. /M. Skovajsa/, v zastúpení investora Bajoprojekt s.r.o. /M. Bajan/, žiadosť o zmeny stavby Domino oproti právoplatnému územnému rozhodnutiu vydanému 5.2.2009.

O necelý týždeň, 28.9.2011 Mestský úrad Petržalka /starosta V. Bajan/ vydáva k uvedenej žiadosti súhlasné stanovisko pod č. 12/11/1692/TE1/51, citujem: „Mestská časť Bratislava-Petržalka ……. vydáva nasledovné stanovisko: Konštatujeme, že riešenie viacpodlažného polyfunkčného kompletu v predloženej dokumentácii pre Stavebné povolenie stavby je pozmenené v porovnaní s riešením v dokumentácii pre Územné rozhodnutie stavby a to najmä: – v zmene funkčného využitia objektu C-hotel na C-bytový dom, objektu E-bytový dom na objekt E-apartmánové bývanie pre seniorov, – vo vypustení 1. podzemného podlažia-garáží, – vo vypustení priestorov občianskej vybavenosti 1. nadzemných podlaží, – v zmene počtu nadzemných podlaží zo 6 na 7, – v navýšení bytov zo 60 b.j. na 90 b.j.. Napriek uvedeným skutočnostiam s ú h l a s í m e s navrhovaným riešením stavby „Polyfunkčné objekty DOMINO, Jasovská ulica, Bratislava“ podľa dokumentácie pre stavebné povolenie stavby, spracovanej FaF ateliér, s.r.o., Stupava v októbri 2010 a upravenej v septembri 2011 s tým, že v rámci stavby bude vybudovaných minimálne 131 parkovacích miest. Toto stanovisko má platnosť 1 rok odo dňa doručenia. S pozdravom Vladimír Bajan, starosta, v.r. “

Nadväzne na to vydal v tomto duchu, 27.10.2011, Stavebné povolenie pre stavbu Domino pre investora Bajoprojekt s.r.o., ktorej majiteľom a konateľom je jeho brat Ing. Marián Bajan.

O čo vlastne ide. Hotel na periférii Petržalky a tobôž mesta Bratislavy, je divná investícia. Bol zakomponovaný v územnom konaní iba kvôli zvýrazneniu „polyfunkčnosti“ projektu Domina. Kto už, pri návšteve Bratislavy, využije hotelové služby v lokalite, kde „líšky dávajú dobrú noc“? Bytový dom je však  iné „kafé“. Byty, zatiaľ v relatívne tichej lokalite, dokiaľ sa nevybuduje „električka“, sa predajú a je po starostiach. A samozrejme sú ziskovejšie. Takisto apartmány pre seniorov, ich počet sa týmto ustálil na čísle 57.

Vypustenie 1. podzemného podlažia-garáží. Samozrejme, že stavať suterén na garážovanie – parkovanie je nákladnejšie, ako vyliať terén stavby betónom a parkoviská sú viac-menej hotové. Za ušetrené náklady na suterén sa dá v podstate postaviť ďalšie nadzemné podlažie. Že parkovacie miesta budú chýbať a zhorší sa tým dlhotrvajúci problém s parkovaním v Petržalke, to predsa vôbec nevadí. Komu to prospeje? Obyvateľom z okolia stavby, že nastanú väčšie problémy s parkovaním, alebo developerom, že sa im navýši zisk?

Vypustenie priestorov občianskej vybavenosti na 1. nadzemných podlažiach, ktoré mali slúžiť aj obyvateľom z blízkeho okolia. V územnom rozhodnutí to bolo zakotvené kvôli schváleniu projektu na magistráte a následne na stavebnom úrade Petržalka /za Ftáčnika/, tiež kvôli tzv polyfunkčnosti objektu. Pre developerov je ich využitie na navýšenie počtu bytov o 15 jednotiek oveľa výhodnejšie a lepšie riešenie. Komu to teda vyhovuje?

Navýšenie nadzemných podlaží zo 6 na 7 a zvýšenie počtu bytových jednotiek o ďalších 15 bytov. Tak isto nárast počtu apartmánov. Hoci územný plán pre túto lokalitu hovoril o štvorpodlažnej zástavbe. Kto z takéhoto rozhodnutia profituje?

Keď si to spočítame, tak vlastne žiadne náklady navyše. No pribudne 30 ďalších bytových jednotiek. Pri cenách, ako ich predáva staviteľ Subcentro s.r.o., to robí na jednom podlaží približne 450 000 Euro krát 2 podlažia v jednom bloku je 900 000 Euro a pri troch blokoch 2 700 000 Euro. A to už je cifra pri ktorej sa „oplatí“ prižmúriť oko a porušiť pár zákonných noriem. Za to môže byť každý developer len a len „vďačný“.

Nehovoriac o tom, že starosta Bajan nemá žiadne opodstatnenie v zákone na vydanie takéhoto dokumentu. Zákonná cesta investora je požiadať o zmenu územného rozhodnutia, ale to je dlhší proces. Podľa zákona, keď obec koná ako stavebný úrad nesmie vydať takýto dokument, lebo v tom prípade nie je dotknutou inštitúciou. A keď ho aj vydá, tak je to obyčajný, neplatný /ničotný/ „zdrap papiera“. V takomto prípade to môže urobiť len a len magistrát hl. mesta Bratislavy v tzv. záväznom stanovisku. No keď nemá opozíciu, a o to sa p. Bajan postaral, tak mu to bez problémov prešlo.  Nechcem to rozpisovať, ak má niekto záujem, tak bližšie tu  http://www.build.gov.sk/mvrrsr/source/document/003412.doc

a tu http://www.lexforum.cz/457

Je zaujímavé, že túto istú fintu použil starosta Bajan aj v súčasnosti, pri vydávaní dodatočného stavebného povolenia. Investori stavby sa ani neunúvali požiadať magistrát o súhlasné stanovisko k dodatočnému stavebnému povoleniu, hoci to zo zákona jednoznačne vyplýva. „Bohorovný“ starosta Bajan sa zahral na primátora a vydal im svoje „súhlasné záväzné stanovisko“ použiteľné tak na WC.

Starosta Bajan si bol plne vedomý toho, že všetko prejde hladko. Veď „neexistovala“ žiadna dotknutá stavba a „nijakí“ účastníci stavebného konania, čiže konanie bez akýchkoľvek oponentov. Hoci od stojacej stavby, vzdialenej cca 18 m od Domina, sa v dokumentácii kótovali vzdialenosti, robil sa svetlotechnický posudok a pod. Jednoducho takáto stavba, ani účastníci konania neexistovali – stavebný úrad ani investor stavby ich „nepoznali“. Takisto nebola vyvesená žiadna verejná vyhláška. Jedno aj druhé je hrubé porušenie zákona.

Dotknutých orgánov a inštitúcií – Regionálny úrad verejného zdravotníctva, hasiči, ochrana prírody, životné prostredie atď., sa neobával, tí odsúhlasili všetko. Napr. Regionálny úrad verejného zdravotníctva pri dodatočnom stavebnom povolení odsúhlasil „zmanipulovaný“ svetlotechnický posudok developerov stavby, čím ohrozil zdravie obyvateľov v 11 bytoch. Je to pre nich rutina, nič nekontrolujú, nepremerajú a stavebný úrad sa oháňa ich „súhlasným“ stanoviskom. Hoci zo zákona je aj on povinný všetko dôkladne preskúmať a preveriť, najmä keď existujú nejaké pochybnosti, že je to nevyhovujúce. Platí staré známe, „kto maže, ten jede“.

Keď sa k tomu ešte pridá naše „neomylné“ súdnictvo http://baian.blog.pravda.sk/2014/10/02/domino-sudy-developeri-a-stavebne-urady-spolupraca-cisto-nahodna/, tak dielo môže byť dokonané.

Toto všetko sa „oficiálne“ udialo 28.9.2011. No zaujímavé je, že staviteľ-investor o tom, že to takto bude vedel už 7.3.2011, čiže pol roka predtým. Vtedy napísal F a F ateliér s.r.o., Ing. Franz, stavebnému úradu mestskej časti Bratislava-Petržalka tento list pod. zn. 23/Ing. Fr./2011, citujem určité pasáže:

„Vec: Polyfunkčné objekty Domino, Jasovská ul., Petržalka. Preukázanie splnenia podmienok z územného rozhodnutia.

Na základe požiadaviek stavebného úradu MČ-Petržalka, v zastúpení investora Dobrý domov s.r.o., preukazujeme splnenie podmienok územného rozhodnutia na predmetnú stavbu /UKSP 11929-TX1/07-09-Kb-4/.

2. Preukázať vyhovujúce osvetlenie v obchodných priestorov na 1. NP.

Obchodné priestory sa nebudú realizovať žiadne.

3. Dispozično – prevádzkové riešenie i technologické vybavenie stravovacích prevádzok riešiť      v súlade s požiadavkami Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady.

Z projektu bola vypustená realizácia kuchyne vrátane súvisiacej technológie. Stravovanie bude zabezpečené externým dodávateľom, prevádzke sa bude iba ohrievať privezená strava.

4. Riešiť odvetranie garáží.

Garáže v suteréne sa realizovať nebudú, navrhnuté sú iba povrchové státia /na teréne/.“

Takže už 7.3.2011 bolo rozhodnuté, že občianska vybavenosť na 1.nadzemných podlažiach nebude, hotel a kuchyňa nebude, suterén a garáže, parkovanie v ňom nebude.

Pritom stále platil jediný oficiálny dokument – územné rozhodnutie, v ktorom to bolo záväzne zakotvené. Pýtate sa ako je to možné? Veľmi jednoducho. V. Bajan skončil na poste župana BSK v roku 2009 a nebol znovuzvolený, čiže mal „funkcionársku“ pauzu. Tak spolu s bratom M. Bajanom a susedom M. Skovajsom, majiteľom pozemkov pod plánovaným Dominom, založili v máji 2010 spoločnosť s r.o. Dobrý domov. Táto spoločnosť prevzala žezlo investora stavby po Bajoprojekte s.r.o. /M. Bajan/ a dala si vypracovať v októbri 2010 projektovú dokumentáciu k stavebnému konaniu firme F arch s.r.o. /J. Franz, M. Franzová, súčasná šéfka stavebného úradu Petržalka, vymenovaná V. Bajanom/. Inak tento projekt má zväčšený objem stavby, oproti projektu pre územné rozhodnutie a aj preto sa stavba  nedala umiestniť na stavebné parcely podľa rozhodnutia o umiestnení stavby. Ako sa to mohlo stať, doteraz nikto neobjasnil. A aj kvôli tomu musel starosta Bajan dočasne zastaviť stavbu Domino.

Bratia Bajanovci opustili Dobrý domov s.r.o. 8.3.2011 /aspoň podľa OR SR/, nakoľko v novembri 2010 bol V. Bajan zvolený za starostu Petržalky. Zastávať funkciu developera Domina a starostu Petržalky súčasne, sa vraj oficiálne nesmie. No neoficiálne…?! Žezlo investora stavby potom znovu prevzal Bajoprojekt /M. Bajan/. V čase písania tohto listu bol ešte jedným z investorov stavby samotný V.  Bajan, takže všetci vedeli, že čo „investor“ naplánuje, to starosta Bajan oficiálne schváli.

Podmienky diktovali oni a nie nejakí nevedomí úradníci stavebného úradu Petržalka, ktorí sa vypytujú na „už neexistujúce“ problémy stavby s právoplatným územným rozhodnutím. O tom, aká je to zohratá skupinka, svedčí aj to, že každý z menovaných si zabehol určitú „etapu“ v štafete investorov projektu Domino. Či je to Bajoprojekt, F arch /F a F ateliér/, Dobrý domov – čiže aj samotný starosta Bajan, Aquaterm a nakoniec pribudla aj firma Subcentro. V takomto vláčiku sa vezie starosta Bajan.

Skoro zrkadlový obraz nájdeme aj pri ďalšej pozastavenej staviteľskej „dominante“ Petržalky, projekte BAJO. Investor F arch /Franz, Franzová/, autor projektu Bajoprojekt /M. Bajan/ a, ako sprievodca, starosta V. Bajan.

Takto sa to robí v Bajanistane, na čele s miestodržiteľom V. Bajanom z Trnávky. Všetky práva vyhradené developerom. A kde je ten „garantovaný dobrý život Petržalčanov“?

„Aj naďalej však budem starostom pre všetkých obyvateľov.“ Toto je tiež citácia z povolebného poďakovania V. Bajana petržalským voličom. Len mi pritom naskočili zimomriavky, lebo sa mi to zdá ako výsmešné varovanie alebo výstraha Petržalčanom, že pri jeho developerských záľubách a  „starostlivom“ starostovaní môžu dopadnúť  tak, ako obyvatelia Jasovskej 2-12 pri Domine.

 

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

Recep Tayyip Erdogan

Erdogan po izraelských úderoch označil Netanjahua za psychopata a upíra živiaceho sa krvou

29.05.2024 16:14

Turecký prezident pripísal zodpovednosť za smrť 45 Palestínčanov aj európskym krajinám a Spojeným štátom.

parkovisko, parkovanie, nemocnica Antolská

Prokurátorka zastavila stíhanie zdravotníka obvineného z únosu a znásilnenia študentky

29.05.2024 16:00

Soninu DNA objavili na kľučke na sťahovanie okien v mužovom aute, na plachte v byte zdravotníka aj vo vani.

Podvod na dôchodcovi, Bandi

Roky vo väzení pre dvojicu z Mníška nad Hnilcom: Podvod na dôchodcovi, chceli mu vziať dom

29.05.2024 16:00

Šesť rokov a osem mesiacov nepodmienečne vymeral Okresný súd v Spišskej Novej Vsi Igorovi Bandimu z Mníška nad Hnilcom a šesť rokov jeho družke Lucii Bandyovej.

nehoda, D1, hasiči

Obvinili vodiča nákladného auta, ktoré na diaľnici narazilo do hasičov

29.05.2024 15:50

Rodinám obetí tragickej nehody na diaľnici D1 vyplatia po 50 000 eur, návrh schválila vláda.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 127495x
Priemerná čítanosť článkov: 5312x

Autor blogu

Kategórie