Založ si blog

Stavba Domino – „developer“ Ing. arch. Duška a jeho admini – Kto seje vietor, žne búrku.

Toto som sa dočítal na facebookovej  stránke firmy Subcentro s.r.o., investora stavby Polyfunkčný súbor Domino, Jasovská ul. Nakoľko na tejto stránke mažú všetky príspevky, ktoré im nevyhovujú, tak musím reagovať a zaujať stanovisko týmto spôsobom. Dokument bol skopírovaný 14.2.2015. Momentálne aktuálne znenie môže byť iné. https://www.facebook.com/DOMINONOVOSTAVBA/photos/a.375377452597309.1073741831.347455588722829/631538600314525/?type=1&theater

551509_631538600314525_4204390246880438615_n

SnímkaSnímka1

 

Slovenčina a admini tejto stránky asi nie sú veľkí kamaráti, napr.  „v júly 2014“. Ale to je ich vizitka.

Je však smutnejšie, že neovládajú ani faktografické údaje okolo stavby Domino a primitívne zavádzajú.

„Stále rovnaké klamstvo, že stavebník nedodržal vzdialenosť od bytových domov Jasovská 2-20. Stavebník stavbu staval aj osadil presne podľa projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie. To skoštatovala aj štátna stavebná inšpekcia.“

Nie je to Jasovská 2 – 20, ale Jasovská 2 – 12.

Stavebník pri osadzovaní stavby nedodržal 2. záväzný bod vtedy právoplatného stavebného povolenia, čo znamená, že stavbu umiestnil o viac ako 2 m bližšie k stojacemu domu.

Slovenská /nie štátna/ stavebná inšpekcia /SSI/ to skonštatovala nasledovne, citujem z jej správy: „Vzhľadom na uvedené zistenia Slovenská stavebná inšpekcia – Inšpektorát Bratislava musela z úradnej povinnosti začať správne konanie proti stavebníkovi za porušenie podmienok územného rozhodnutia a stavebného povolenia z dôvodu, že stavebník nezabezpečil vytýčenie stavby podľa územného rozhodnutia. Zároveň SSI – Inšpektorát Bratislava uvedené zistenia z výkonu hlavného štátneho stavebného dohľadu zo dňa 15.11. a 22.11.2013 zaslala na vedomie a k ďalšiemu konaniu podľa ustanovenia § 102 ods. 4 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov stavebnému úradu Bratislava – Petržalka.“

Naozaj, „stále rovnaké klamstvo“.

„A aké sú fakty ? Právoplatné územné rozhodnutie, právoplatné stavebné povolenie ( 2011), právoplatná zmena stavby pred dokončením ( 2013) a protiprávne na pokyn občanov z Jasovskej ulice zastavená stavba!“

Áno, Územné rozhodnutie je, ako jediný dokument, právoplatné stále.

Rozhodnutím Najvyššieho súdu 6Sžo/64/2014 je spochybnená /vlastne zrušená/ právoplatnosť stavebného povolenia z r. 2011, t.z. aj všetky následné kroky – zmena stavby pred dokončením z r. 2013, dodatočné stavebné povolenie z roku 2014, lebo všetky tieto rozhodnutia vychádzali z „právoplatného“ stavebného povolenia. No v konečnom dôsledku má o tom rozhodnúť Krajský súd BA /KS BA/ v novom konaní. Citujem z rozhodnutia NS SR: „V ďalšom konaní bude povinnosťou prvostupňového súdu zachovať zákonný postup v zmysle § 250b ods. 2 a následne vo veci opätovne rozhodnúť.“  Tým, že, obyvatelia Jasovskej dostanú možnosť vzniesť pripomienky k stavebnému povoleniu a odvolať sa, je jeho platnosť zrušená. Kedy? To sa nevie.

Tvrdenie, že stavba bola zastavená „protiprávne na pokyn občanov“ nie je ani smiešne, je totiž dementné a totálne primitívne. Buď ten „pisárik“ nevie čo napísal, nepozná pojem „pokyn“ alebo mu chýba slovná zásoba.

„… v júly 2014 vydal stavebný úrad Petržalka dodatočné povolenie stavby, kde odstránil rozpor v osadení stavby medzi územným rozhodnutím a stavebným povolením. Na odvolanie občanov z Jasovskej okresný stavebný úrad už 8 mesiac nereagoval.“

Stavebný úrad Petržalka vydal dodatočné stavebné povolenie 2. júna /nie „v júly“/ 2014.

Stavebný úrad Petržalka „odstránil“ rozpor medzi územným rozhodnutím a stavebným povolením na základe protiprávneho konania. Doteraz investor stavby nedodal záväzné stanovisko magistrátu, že stavba je stavaná vo verejnom záujme. Dokonca dodnes oň ani nepožiadal, mysliac si, že mu bude stačiť nejaké nezákonne vydané „lajstro“ od starostu Bajana. Jedine na základe takéhoto stanoviska magistrátu by Bajanov stavebný úrad takýto dokument mohol vydať a odstrániť ten „rozpor“.

„Tieto preťahy v konaní štátnej správy ako aj podľa nášho názoru protizákonné zastavenie stavby urobilo 60 budúcich majiteľov bytov rukojemníkmi tohto projektu…“

Áno, „štátna správa“, v tomto prípade Mateičkov Okresný stavebný úrad BA, naozaj nevie „kam z konopí“. Či odobriť protiprávne vydané Bajanovo dodatočné stavebné povolenie, alebo rozhodnúť podľa platných zákonných noriem a zamietnuť ho, alebo si počkať na nové rozhodnutie KS BA, ktoré by malo byť v intenciách rozhodnutia odvolacieho Najvyššieho súdu SR. Je to obyčajný alibizmus. Veď Mateičkovi už ministerstvo kleplo po prstoch pri kauzách – vila exprezidentovho syna Gašparoviča a dom arch. Fischera pod Hradom. Tie „prieťahy“ ohľadom nedodržania lehôt sú protiprávne.  No momentálne už nemajú žiadny vplyv na status quo pri kauze Domino. A nie mi je jasné, prečo sa investor nesťažuje priamo nadriadenému orgánu Okresného stavebného úradu, príslušnému ministerstvu?

„Čierna stavba“ Domina nebola v žiadnom prípade zastavená protiprávne. Iba na základe faktov, dôkazov to starosta Bajan musel urobiť. Nebyť kontroly SSI a medializácie kauzy, Bajan, ako bývalý investor Domina, by to neurobil. Hovorí o tom aj jeho nezákonný postup pri legalizácii stavby v dodatočnom stavebnom konaní.

Nie! 60 budúcich majiteľov bytov potrebuje, ako „rukojemníkov“, práve Ing. arch. Duška. Bližšie tu http://baian.blog.pravda.sk/2015/02/09/stavba-domino-a-rukojemnici-ing-dusku-spolumajitela-a-konatela-subcentro-s-r-o/

„Nikomu sa nepáči, že celá kauza sa naťahuje.“

Nemám rád porušovanie zákonov. No v tomto prípade to má aj určité pozitívum. Veď stále viac a viac nezrovnalostí – špinavostí okolo stavby Domino sa vyplavuje na povrch a odhaľuje machinácie a protiprávne konanie investorov, Bajanovho stavebného úradu, Okresného stavebného úradu, Krajského súdu BA, Regionálneho úradu verejného zdravotníctva atď. A som zvedavý kedy už konečne „pretečie pohár trpezlivosti klientom a rukojemníkom /čakateľom na byty/“ Ing. Dušku a Ing. Kaňuščáka, majiteľov a konateľov fy Subcentro.

„A najviac je smutné stále sú stavebné povolenia právoplatné a stavba je zastavená lebo stavebný úrad, tak urobil protiprávne a jeho nadriadený orgán za viac ako 12 mesiacov o tom nerozhodol! Toto žiaľ spôsobuje neprávo, klamstvá a pocity bezmocnosti voči arogancii štátnej správy….“

Páni admini, o „právoplatnosti stavebných povolení“ som písal vyššie. Dúfam, že to nemusím opakovať. Doložte dôkazy o „protiprávnosti konania stavebného úradu pri zastavení stavby“! Viem, že existujú, ale v opačnom garde. Veď starosta Bajan, vydaním zmätočnej – diletantskej  výzvy na zastavenie prác na stavbe, umožnil investorom pokračovať vo výstavbe Domina o dva mesiace dlhšie, aby stavba narástla a bolo komplikovanejšie uvažovať o jej odstránení. A stavba podstatne narástla. Až potom vydal rozhodnutie o zastavení prác na stavbe. To bolo zákonné konanie?

O „nepráve, klamstvách, pocitoch bezmocnosti voči arogancii“, napr. vašej, sa môžeme baviť aj z pohľadu obyvateľov Jasovskej ul.

„Akú zodpovednosť má projektant pre stavebné povolenie ak stavbu v projekte osadí v rozpore s územným rozhodnutím ?“

Konečne správna otázka. Len tak ďalej. Ozaj, akú zodpovednosť v tomto prípade nesie projektant F arch s.r.o /Ing. Franz, Ing. Franzová, súčasná šéfka Bajanovho stavebného úradu, tiež bývalá investorka Domina a investorka pozastaveného projektu BAJO/ autorka projektovej dokumentácie k územnému rozhodnutiu aj stavebnému povoleniu? Nesie, za takto zbabraný projekt, vinu iba projektant? Alebo aj vtedajší investor Dobrý domov s.r.o. /V. Bajan, M. Bajan, M. Skovajsa/, ktorý si stavebnú dokumentáciu objednal? Prečo sa nespýtate priamo jej a to rovno na súde, ale kladiete takéto rečnícke otázky? No predsa preto, lebo by vyplávali na povrch ďalšie špinavosti okolo projektu Domino a museli by ste obhajovať aj svoje nezákonné konania.

„A akú zodpovednosť má stavebný úrad ak takúto projektovú dokumentáciu overí a vydá stavebné povolenie.“

Bingo, investor Subcentro začína „triafať klinec po hlavičke“. No akú zodpovednosť má petržalský stavebný úrad so štatutárom starostom Bajanom /bývalým investorom Domina, pre ktorého bol vypracovaný projekt k stavebnému konaniu/ – predsa žiadnu, veď konal iba tak, „ako mu ukladá zákon“ /jeho obľúbená replika/. Alebo nie?  Na sanáciu jeho protiprávnych rozhodnutí sa poskladajú všetci obyvatelia Petržalky. Nepôjde to z jeho kešene.

A jeho vtedajší referent na stavebnom úrade Petržalka Mgr. Mateička, súčasný šéf Okresného stavebného úradu /to je ten „protiprávne“ konajúci nadriadený orgán/, ktorý tak „dôkladne“ preskúmal a overil súlad medzi územným rozhodnutím a stavebným povolením Domina, že to vyústilo do zastavenia stavby? Predsa nemôže vydať zamietavé stanovisko pre investora a starostu Bajana, keď to vtedy tak „pohnojil“! Ale ako vydať kladné stanovisko k dodatočnému stavebnému povoleniu, to nevie, veď pri jeho vydávaní bolo porušených množstvo zákonných noriem. Aj preto sa to tak naťahuje. Nakoniec mu pomohol svojím rozhodnutím Najvyšší súd SR. Už nemusí nič riešiť, iba čakať na verdikt Krajského súdu BA.

„Plne verejný proces preukázal, že sporné osadenie nie je v rozpore so žiadnou normou ani inou všeobecnou požiadavkou na výstavbu a preto vydal stavebný úrad dodatočnú legalizáciu stavby!“

Trošku povrchné a najmä skreslené konštatovanie. Čo tak zmanipulovaný /na mieru ušitý/ svetlotechnický posudok firmy Subcentro. Aj ten spĺňa „normu“? Aj keď 11 bytov na Jasovskej 2 – 12 nebude mať dostatočne presvetlené bývanie? Že to môže ohroziť zdravie majiteľov a ich rodín, to je vedľajšie, dôležitejšie je postaviť, predať a zarobiť. Biznis je biznis.

A čo parkovacie miesta, na 90 bytov stačí 83 stojísk? Hoci podľa predávanej štruktúry bytov je podľa STN potrebných 153 miest? Vás to netrápi a starostovi Bajanovi je to jedno. Veď on býva v Trnávke a pred úradom má vyhradené parkovacie miesto.

Nič z toho nie je v „rozpore so žiadnou normou“? Zaujímavé. Sú tam samozrejme ešte ďalšie „maličkosti“.

A čo tak chýbajúce záväzné stanovisko magistrátu? Ani to nie je v rozpore s „inou všeobecnou požiadavkou“?

Samozrejme, že Bajanov stavebný úrad a on osobne, „musel odčiniť svoje prehrešky“ a naplniť sľuby  voči Subcentru. Tak radšej, aj keď porušil  právne normy, vydal dodatočné stavebné povolenie. Hoci v súčasnej situácii je to úplne irelevantné.

Skúsim to p. Duškovi, adminom stránky a „klientom – rukojemníkom“ vysvetliť „po lopate“. NS SR týmto rozhodnutím hovorí – vraciame sa do roku 2011, keď platí územné rozhodnutie z roku 2009 a začína stavebné konanie s opomenutými účastníkmi konania, majiteľmi bytov Jasovská 2 – 12. Čo myslíte, budú účastníci konania súhlasiť s tým, že namiesto 18,321 m vzdialenosti od ich bytového domu podľa územného rozhodnutia, má stavba Domina stáť vo vzdialenosti iba 16 m? Alebo sa odvolajú? Veď v tom spočíva podstata sporu! Skúste si zodpovedať sami.

Stavba Domino – „Teraz nejde o to kto má pravdu. Pravda –nepravda sú len „slovíčka“ v právnickej hantírke. “

04.05.2017

Na úvod pridávam túto reportáž, ktorú spracovala redaktorka pani Katarína Začková z RTVS. Je to naozaj objektívny pohľad na daný problém. Ja osobne skladám „klobúk dolu“, hoci kvôli časovému obmedzeniu /limitu/ tejto relácie, nemohla zaznamenať a uverejniť všetko, čo sa pri stavbe Domino udialo. V relácii od 15 min. 39 sekundy [...]

Stavba Domino – Čierny humor v podaní starostu Ing. V. Bajana.

01.01.2017

Ak ste milovníkom tohto druhu humoru, tak v oficiálnych stránkach mestskej časti Bratislava – Petržalka v rubrike Online diskusie, si prídete na svoje. Hlavným protagonistom je samozrejme starosta Ing. Vladimír Bajan. „Mxxxx Dxxxxx: ja mam taketo otazky: preco sa tolko zahustuje petrzalka novostavbami, … Starosta: Dobrý deň prajem. Na otázku prečo sa Petržalka zahusťuje [...]

„Ako to je v skutočnosti? “ Kauza Domino a „cisár“ Bajan.

09.11.2015

V rozhovore pre „Bratislava dnes 24“ dňa 28.11.2014 starosta Bajan povedal: „Stavba Domino. Všetci vieme o petíciach, liste prezidentovi, o nespokojných dotknutých obyvateľoch Jasovskej… Ako to je v skutočnosti? Toto je ďalšia z vecí, ktorú sa veľmi šikovne dalo mojim protikandidátom nalepiť na moje meno. O tom, či Domino bude stáť tam kde bude, rozhodol ešte môj [...]

kuchajda, Olympijský deň

Areál Kuchajdy v bratislavskom Novom Meste bude patriť Olympijskému festivalu

18.07.2024 09:35

Počas 17 dní sa odprezentujú takmer tri desiatky športov, ktoré si budú môcť návštevníci vyskúšať.

Ursula von der Leyenová

Leyenová chce v EÚ udržať demokratický stred: Všetci sa potrebujeme zmobilizovať s jasným cieľom

18.07.2024 09:25

Najväčšie výzvy našej doby, ako je bezpečnosť či zmena klímy, možno podľa nej riešiť len spoločne.

brexit, eú, veľká británia, vlajka, zástava, európa

Spojené kráľovstvo hostí európskych lídrov. Kmec: Slovensko sa chce podieľať na obnove Ukrajiny

18.07.2024 09:06, aktualizované: 09:18

Fiala na summite podpíše so Zelenským bezpečnostnú dohodu medzi Českom a Ukrajinou.

Nancy Pelosiová

Pelosiová nešetrila Bidena: Podľa prieskumov nemôžeš Trumpa poraziť

18.07.2024 08:04, aktualizované: 09:32

Bidenovo pokračovanie v kampani by podľa Pelosiovej mohlo tiež zmariť šance demokratov na získanie väčšiny v Snemovni reprezentantov.

Štatistiky blogu

Počet článkov: 24
Celková čítanosť: 128460x
Priemerná čítanosť článkov: 5353x

Autor blogu

Kategórie